پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

  • Hodgson و همکاران (2008) در 17 ناحیه فلوریدا مکان­های امن موجود و مکان­های جدید (شامل مدرسه، کلیسا و مکانهای عمومی) را با بهره گیری از GIS براساس تناسب مکانی رتبه­بندی کرده می باشد. این پژوهش برای مطالعه اندازه مطلوبیت مکانهای امن از نظر امنیت بالقوه و خطر پذیری مکانی آنها بر مبنای تلفیق دو روش ترکیب خطی وزنی[1] و تکنیک موفقیت/ شکست[2] انجام گرفته می باشد.
  • Xu و همکارانش (2008) یک مدل شبیه سازی GIS مبنا برای ارزیابی مجدد قابلیت اجرایی بودن مکانهایی که توسط ارگانهای مرتبط به عنوان اماکن امن عمومی در موقع بحران معرفی شده­اند، مورد پژوهش قرار داده­اند. این ارزیابی بر اساس قابلیت دسترسی شهروندان به نزدیکترین پناهگاه و ظرفیت آن صورت پذیرفته می باشد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که مکان­ها از نظر گنجایش جمعیتی با هم متفاوت می­باشند و نواحی مهم شناسایی و اماکن موجود گسترش و مکانهایی به آنها اضافه گردد.
  • Tsai و همکاران (2007) با ایجاد سیستم استنتاج فازی و مدل فازی سوگنو و تلفیق آن با GIS، یک سیستم تصمیم ساز به عنوان[3] TSDMK در مکانیابی پناهگاه بحران طراحی کردند.
  • امیدوار (1389) با تصریح به شرایط خاص شهر تهران از نظر جغرافیایی و لزوم برنامه ریزی اسکان موقت، با معرفی 14 معیار اصلی و تعدادی معیار فرعی مکانهای مناسب را پیشنهاد داده می باشد. با در نظر داشتن نیاز منطقه مورد مطالعه به 415 تا 610 هکتار مساحت برای سرپناه، 14 مکان را معرفی کرده می باشد.

[1] Weighted Linear Combination

[2] Pass/Fail screening technique

[3] Takagi-Sugeno decision-making

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه