عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  گسل ها

با در نظر داشتن اهمیت گسل ها و تأثیر آنها در لرزه­خیزی منطقه، تمام خطوط و گسل­های موجود، در محدوده­ایی به شعاع 200 کیلومتر به مرکزیت شهر کرمان، که توسط حسن­زاده(1385) در رساله کارشناسی ارشد خود شناسایی شده­اند، رسم شده­اند. در پژوهش مزبور تعداد 114 گسل در محدوده مورد مطالعه شناسایی و ترسیم گشته­اند که در این پژوهش تنها مهمترین گسل­های شناخته شده در دشت کرمان و در شعاع 100 کیلومتری به مرکزیت شهر کرمان مورد بهره گیری قرار گرفته­اند(شکل2-3).

شهر کرمان بروی آبرفت­های جوان کوارترنری احداث و گسترش یافته می باشد و با در نظر داشتن شرایط زمین­شناسی، گسل­های جوان و فعال منطقه و گسل­های قدیمی، از لحاظ لرزه­خیزی تاریخ پرحادثه­ایی داشته می باشد. طبق نظر محققان، علت اصلی وقوع زمین لرزه­های ایران حرکت و فشار صفحه عربستان به سمت شمال در اثر باز شدن دریای سرخ در نظر گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه ایران از شمال توسط صفحه اورآسیا، از شرق توسط صفحه هند و از غرب توسط صفحه آناتولی احاطه شده می باشد، تحت تاثیر نیروهای فشاری صفحه عربستان فشرده شده و ضخیم می گردد و این ضخیم شدن را می­توان به صورت ایجادگسل­های معکوس در راستای شمالغرب- جنوب شرق و نیز چین خوردگی ملاحظه نمود. پس برای آگاهی از وضعیت لرزه­خیزی منطقه بایستی تمامی معیارهای ارزیابی شامل سوابق تاریخی رویداد زلزله­ها در منطقه (زلزله های تاریخی) و زلزله های قرن بیستم (زلزله های دستگاهی) مورد مطالعه قرار گیرند(حسن زاده، 1385). البته در ارتباط با تخمین خطر زلزله، بایستی محاسبات محتاطانه متکی بر مشخصات زمین ساختی منطقه و داده های آماری زمین لرزه­ها صورت گیرد.

1-1-2-  سابقه لرزه خیزی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه