پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از محاسبه تابع هدف هر عامل، بایستی قیود مسئله مورد مطالعه قرار گیرند. در این پژوهش از یک تابع هدف به همراه سه قید بهره گیری شده می باشد. این قیود عبارتنداز:

  • میانگین سرریز/کمریز نباید از اندازه 8 درصد بیشتر باشد
  • تعداد اهداف انتخاب شده توسط هر عامل نبایستی از 120 بیشتر باشد
  • میانگین تناسب مکانی مکانهای انتخاب شده بایستی از مقدار میانگین بیشتر باشد.

به جهت اینکه در فرآیند تخصیص بلوک­های جمعیتی همیشه با مقداری سرریز یا کم ریز درمکان­های انتخاب شده مواجه هستیم، بایستی مقداری به عنوان قید محدود کننده برای کنترل جواب­های هر عامل قرار داد. این مقدار به صورت پیش فرض به اندازه 8 درصد تعیین شده می باشد که قابل تغییر می باشد.

براساس دستورالعمل مرکز مطالعات و آموزش مدیریت بحران، تعداد مکان­هایی که می­توان به عنوان پناهگاه اسکان موقت انتخاب نمود، بایستی حداقل 60 و حداکثر 120 مکان باشند. به همین مقصود انتخاب حداقل تعداد مکان در بخش 4-4-1-2 مورد توجه قرار گرفته می باشد. حداکثر تعداد مکان نیز به عنوان قید در این بخش بهره گیری شده می باشد. در بخش نتایج تاثیر این قید را در هزینه­ تخصیص بلوک­های جمعیتی مورد تحلیل و مطالعه قرار می­گیرد.

تناسب مکان­های امن یکی از قیود مهمی می­باشد که در این پژوهش از آن بهره گیری شده می باشد. این تناسب طبق ارتباط 4-3 به عنوان مقدار هیوریستیک مکان امن از قبل محاسبه شده می باشد. با انتخاب یک مکان امن توسط یک عامل، مقدار آن از ساختار مربوطه فراخوانی می­گردد. پس از تخصیص جمعیت تمامی بلوک­های ساختمانی، میانگین مقدارهای تناسب مکانهای انتخاب شده محاسبه می­گردد. مقدار این قید با در نظر داشتن میانگین تناسب کلیه مکان­های امن، برابر با 3391/0 در نظر گرفته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد