پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1-   عامل های اولیه و ثانویه

در این مسئله به صورت ابتکاری دو مرحله انتخاب پیشنهاد شده می باشد. در مرحله اول، با قرار دادن 10 عامل اولیه در مدل، هریک از عامل­ها با در نظر داشتن مقادیر احتمال محاسبه شده برای هر مکان امن، به گونه تصادفی و با بهره گیری از روش انتخاب چرخ رولت[1] انتخاب­های خود را آغاز می کنند. این قسمت مدل شبیه به حل مسئله TSP می­باشد که هر مورچه جواب خود را با انتخاب یال­هایی می­سازد. مهمترین قید مسئله در این مرحله، که بایستی هر عامل در حین انتخاب مکان­ها به آن دقت کند و رعایت گردد، رسیدن به حداقل مساحت مورد نیاز برای اسکان جمعیت شهر می­باشد. این قید در مسئله TSP رسیدن به نقطه شروع می­باشد. هر عامل بعد از اینکه مکان اول را انتخاب نمود، اندکس آنرا در لیست ممنوعه­ای ذخیره می­کند. لیست ممنوعه کمک می­کند تا هر عامل مکان­های مشابه را انتخاب نکند. پس از اینکه هر عامل مکان­های خود را به گونه کامل انتخاب نمود، لیست ممنوعه متعلق به آن خالی می­گردد. این اقدام باعث می­گردد تاعامل­ها، تعدادی از مکان­ها را مشابه با یکدیگر انتخاب کنند. این اقدام باعث می­گردد ترکیبات مختلفی از مکان­های مختلف داشته باشیم. تعداد عامل­ها را می­توان به گونه دلخواه افزایش داد. اما این اقدام سبب افزایش زمان حل مسئله می­گردد، با در نظر داشتن تصادفی بودن انتخاب، تعداد مکان­هایی که هر عامل انتخاب می­کند با دیگر عاملها متفاوت می­باشد. پس نمی­توان از پیش تعداد مکان­های مورد نیاز را تعیین نمود. اما هر چه تعداد مکانها کمتر باشد از نقطه نظر مدیریتی مناسب تر می­باشد.

با در نظر داشتن معضلات مدیریتی که در زمان وقوع بحران زلزله و پس از آن در زمینه تعیین مکان­های امن، تعداد، خدمات­رسانی و … پیش می­آید، طبق نظر کارشناسان مرکز مطالعات و مدیریت بحران شهرداری کرمان، مناسب­ترین، با کیفیت­ترین و متمرکزترین حالت برنامه ریزی زمانی به وجودمی­آید که کمترین مکان در اختیار تصمیم­گیران و مدیران قرار گیرد. پس در این مدل با در نظر داشتن این مهم، کوشش شده می باشد با ایجاد راه­کاری از میان 10 عامل، عامل­هایی انتخاب شوند که شامل کمترین تعداد مکان امن در گروه خود باشند (شکل 4-11). هدف از مرحله اول(عامل­های اولیه)، ایجاد ترکیب­های متفاوت با اعضای متفاوت می­باشد. اما از میان آنها، عامل­هایی انتخاب می­شوند که شرایط درخواست شده را داشته باشند. به همین مقصود با بهره گیری از ارتباط 4-4 اندازه احتمالی را برای هر عامل براساس تعداد اعضایش در نظر گرفته شده می باشد و بر اساس چرخ رولت گروه­هایی انتخاب می­شوند که حائز بیشترین احتمال برای گزینش باشند.

[1] RollettWheel Selection Method

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه