پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1- محاسبه تناسب مکانی

مقدار تناسب مکانی یک مکان امن، به معنی مطلوبیت ذاتی سایت مورد نظر با در نظر داشتن معیارهای سازگاری و ناسازگاری می­باشد. در این پژوهش برای محاسبه تناسب مکانی، از روش ارزیابی چند معیاره بهره گیری شده می باشد. آغاز مقادیر مربوط به هر معیار برای هر مکان محاسبه شده، و پس از استانداردسازی و تعیین وزن هر کدام، با بهره گیری از روش ترکیب خطی وزنی[1]، تناسب نهایی آنها بدست آمده می باشد.

با در نظر داشتن تقسیم بندی ارائه شده در بخش­های4-2-1 و­ 4-2-2، فاصله از نزدیکترین مراکز درمانی، ایستگاه آتش نشانی و مراکز انتظامی، به عنوان معیارهای سازگاری، با بهره گیری از تحلیل­گر شبکه در محیط ArcGIS محاسبه شده­اند. دسترسی به نزدیکترین معبر از شبکه راه­ها با بهره گیری از تابع Near  در نرم افزار ArcGIS بدست آمده می باشد. همچنین فاصله از نزدیکترین گسل، جایگاه سوخت­رسانی و خطوط انتقال گاز به عنوان معیارهای ناسازگاری نیز با بهره گیری از تابع Near تعیین شده­اند. پس از محاسبه مقادیر معیارهای مختلف برای هر مکان امن، با در نظر داشتن تأثیر آنها در مطلوبیت یک مکان، بایستی اقدام به استاندارد سازی آنها گردد.

هر چه مقادیر فاصله در معیارهای ناسازگار بیشتر باشد، مطلوبیت یک مکان امن بیشتر خواهد بود. به همین مقصود با بهره گیری از ارتباط 4-1 مقادیر هر معیار به گونه صعودی استاندارد می­شوند.

[1] Weighted Linear Combination

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه