عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر مبتنی بر یک پژوهش کاربردی می باشد که در شش مرحله مقدماتی یا تهیه و تنظیم طرح مطالعه؛ جمع­آوری اطلاعات و داده­ها؛ استخراج، مطالعه و تفسیر داده­ها؛ تدوین و گزارش نهایی؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزارهای Excel و spss؛ و تولید و ترسیم نقشه‌ها و نمودارها با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) جمع­آوری و انجام شده می باشد. همچنین جهت تعیین روستاهای با ترکیب سنی جوان و ترکیب سنی سالخورده از فرمول ذیل بهره گیری شده می باشد:

جامعه آماری

در این پژوهش به دلیل وسعت زیاد بخش جلگه رُخ، به مطالعه دو دهستان پایین­رخ و میان­­رخ که به صورت تصادفی انتخاب شده­اند، پرداخته گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 3881 خانوار در 33 روستای این دو دهستان می­باشد. حجم روستاهای نمونه بر اساس فرمول شارپ و فرمول تصحیح به ترتیب 49 و 20 مورد تعیین گردید. همچنین برای تعیین حجم نمونه خانوارها از فرمول کوکران بهره گیری گردید که تعداد 350 خانوار به دست آمد و برای تعیین حجم نمونه به تفکیک روستا نیز از روش تخصیص متناسب بهره گیری گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه