عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

از ماه مارس تا اکتبر جهت باد غالب جنوب غربی می باشد فقط در ماههای ژانویه، فوریه، نوامبر، دسامبر (ماههای سرد سال) جهت باد غالب شمال شرقی می باشد از ماه می تا اکتبر جهت باد نائب غالب غرب می باشد و ماههای ژانویه، فوریه، نوامبر و دسامبر جهت باد نائب جنوب غرب می باشد و در ماه مارس و آوریل جهت باد نائب شمال غرب می باشد. (٨ ماه از سال جهت باد غالب جنوب غرب و در ۶ ماه از سال جهت باد نائب غالب، غرب می باشد). همانطور که از جدول (٣ –۱٣) بر می آید شدیدترین سرعت باد غالب مربوط به ماه مارس و فوریه به ترتیب با با ٩.۱۲ و ۵.۱۲متر بر ثانیه می باشد و بعد از آن ماههای ژوئن و اکتبر قرار دارد و کم سرعت ترین باد غالب مربوط به ماههای سپتامبر ونوامبر به ترتیب با ۵.٧ و ٣.٨ متر بر ثانیه می باشد.

٣-۶- طبقه بندی اقلیمی گنبد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از زمان های گذشته نیاز بشر به شناخت نواحی جغرافیایی، انگیزه جهت تفکیک مناطق گوناگون به بخش های مستقل از یکدیگر بر اساس چند فاکتور مفروض گردید. طبقه بندی اقلیمی نیز یکی از انواع سیستم های طبقه بندی می باشد. مقصود از هر سیستم طبقه بندی اقلیمی به دست آوردن شکل موثری از اطلاعات ساده شده می باشد که منجر به تشریح و تعیین حدود انواع اقالیم به اشکال عدد یا تجربی می گردد (فریفته، ۱٣۶۶). تا کنون طبقه بندی های اقلیمی متعددی ارائه شده که هر کدام از درجه و اهمیت خاصی برخوردار هستند. از بین این سیستم های موجود یکسری به حدی گسترده شده اند که ممکن می باشد سیستم های استاندارد نامیده شوند. سیستم های طبقه بندی شده کوپن، آمبرژه، دمارتن و . . . مانند این سیستم ها می باشند. اینک در ذیل به صور اجمالی به مطالعه تیپ اقلیمی گنبد براساس دو نوع از طبقه بندی ها می پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه