تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه رطوبت نسبی ایستگاه گنبد

رطوبت هوا یکی از عوامل موثر در شرایط آسایش حرارتی می باشد. رطوبت نسبی عبارت می باشد از نسبت بخار آب موجود در هوا به مقدار بخار آبی که در همان دما، می تواند داشته باشد. رطوبت نسبی هوا در کنار دمای هوا، یکی از مهم ترین عناصر اقلیمی موثر در آسایش بشر و طراحی اقلیمی ساختمانهای مسکونی می باشد. مقدار رطوبت موجود در هوا به طرق مختلفی از قبیل: رطوبت مطلق، رطوبت مخصوص، فشار بخار و رطوبت نسبی قابل اظهار و اندازه گیری می باشد. منطقه مورد مطالعه در شرقی ترین حوزه آبریز دریای خزر قرار گرفته و آخرین منطقه نفوذ هوای خزر با ویژگی های توده هوایی دریایی به شمار می رود ارتفاع عمومی منطقه ای که گنبد در آن واقع شده حدود ۵٠ متر می باشد لیکن در منطقه ارتفاعاتی بیش از ۲٠٠٠ متر هست که شرایط اقلیمی آن کم و بیش واجد ویژگی هایی می باشد که سیستم جغرافیایی دریایی و کوهستانی دارا می باشد. رطوبت دریا به علت غالب بودن بادهای غربی در منطقه، تقریبا در تمامی حوزه پخش می گردد هر چند که در حرکت به سمت شرق دریای خزر هر چه جلوتر رویم رطوبت هوا کاسته شده بر خشکی هوا افزوده می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بیشترین اندازه رطوبت نسبی درگنبد در ماه دسامبر به اندازه ٨.٧٣ درصد می باشد و ماه ژانویه و مارس با ۵.٧٣ درصد، و فوریه با ٢.٧٣ درصد رطوبت نسبی در رده های بعدی قرار دارند. ماه ژوئن با ٢.۵۵ درصد کمترین و ماههای جولای با ۶.۵٧ درصد و آگوست ٢.۵٨ درصد رطوبت نسبی در مرحله های بعدی قرار دارند که در جدول شماره (٣ – ٨) به خوبی نشان داده شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه بیشترین درصد رطوبت های نسبی در ماههای سرد سال رخ می دهد در ادامه طریقه و نمودار ۲ ماه سرد سال (دسامبر، ژانویه) نشان داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه