عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در معیار پن واردن سرعت جست باد ( V درجه) به جای سرعت متوسط باد (V) ملاک قرار می گیرد، زیرا یه استناد تحقیقات کافی مردم در کوچه و خیابان، به خصوص در گذرگاههای باریک، غالبا نسبت به توفندگی و تلاطم هوا یعنی سرعت و جهت ناگهانی آن که از خصوصیات جست می باشد برعکس عکس العمل نشان می دهند، سرعت جست از طریق ارتباط زیر محاسبه می گردد.

VG = ۱.٣۵VG

VG = سرعت جست در ارتفاع گرادیان بر حسب متر بر ثانیه.

VG = سرعت متوسط در ارتفاع گرادیان بر حسب متر بر ثانیه.

۲-۲-۲-شاخص الگی

ویکتور الگی حدود آسایش بشر را در ارتباط با تغییرات دو عنصر آب و هوایی (دمای خشک هوا و رطوبت نسبی) مورد مطالعه قرار داده و جدول بیوکلیماتیک را ترسیم نموده می باشد. منطقه آسایش بشر در جدول بیوکلیماتیک وی، با فرض ساکن بودن هوا، عدم وجود تابش، پوشش لباس عادی داخل منزل و آرام بودن فعالیت بشر پیشنهاد شده می باشد. الگی بعدها با بهره گیری از یکسری خطوط دیگر نشان داد که چگونه این منطقه آسایش با بهره گیری از خاصیت برودت زایی باد به طرف بالا و خاصیت گرمازایی آفتاب به طرف پایین قابل گسترش می باشد (نمودار ۲ – ۱). لذا با انتقال دادن فاکتورهای اقلیمی بر روی جدول بیوکلیماتیک می توان حدود تغییرات شرایط حرارتی هوای کلیه ماههای سال یک منطقه را مشخص کرده و وضعیت حرارتی نقاط مذبور را از نظر آسایش بشر مورد ارزیابی قرار داد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه