تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های آسایش خارج بنا  (بیوکلیمای انسانی)

مقصود از فضای آزاد یا خارجی فضایی می باشد که به گونه مستقیم با شرایط و عناصر آب و هوایی ارتباط دارد در چنین فضایی عناصر مختلف اقلیمی از قبیل تابش آفتاب، دمای هوا، جریان هوا و رطوبت به گونه مستقیم بر بشر تاثیر می گذارند و تنها عامل جدا کننده بدن بشر از شرایط محیطی، نوع لباس و اندازه فعالیت او می- باشد. (پور خادم نمین، ۱٣٨٢) بیوکلیمای انسانی در واقع شرایط اقلیمی محیط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و شرایط آسایش انسانی را در فضای آزاد از جهت مطلوب یا نامطلوب بودن آن مورد مطالعه قرار می دهد.  در این پژوهش به مقصود مطالعه وضعیت حرارتی آزاد از نظر آسایش بشر و تعیین تاثیر هر یک از عناصر اقلیمی در شرایط حرارتی فضاهای باز از روشهای پن واردن و الگی بهره گیری شده که در ذیل به معرفی آنها می- پردازیم.

۲-۲-۱-شاخص پن واردن[1]

معیار راحتی بافت ارتباط آسایش بشر را با دو گروه از عوامل:

الف: عوامل جوی زیرا باد، دما و تابش

ب: عوامل انسانی زیرا پوشاک و گرمای متابولیستی حاصل از قدم زدن (رفتار غالب بشر در محیط بیرون) را مطالعه کرده می باشد که نتیجه به صورت نموداری ارائه می گردد. یک دسته نمودارها، وضعیت آسایش بشر را در سایه و دسته دیگر شرایط آسایش بشر را در آفتاب به ازاء فاکتورهای زیر نمایش می دهند.

الف) لباس های تابستانی، پاییزی، بهاری و زمستانی

ب) دمای خشک هوا (محور قائم)

ج) سرعت جست باد موجود در بافت (محور افقی)

[1] – Panverden

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه