عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های ژئومورفولوژی (توپوگرافی) گنبد

محدوده مورد مطالعه بخشی از جلگه نسبتا پهناور و هموارگرگان به شمار می رود که در شمال ایران و جنوب خاوری دریای خزر قرارگرفته می باشد. این منطقه که در واقع به دشت گرگان و گنبد نیز معروف می باشد در شمال توده کوهستانی البرز شرقی و غرب سیستم کوهستانی کپه داغ استقرار یافته و از سمت غرب به وسیله دریای خزر محصورشده و توسط رودخانه های اترک وگرگان رود زهکشی می گردد. وضعیت توپوگرافی این شهرستان یکی از شاخص هایی می باشد که گونه گونی طبیعت را در آن توجیه می نماید (صفایی، حاجیه بی بی، ۱٣٨٨).

ناهمواری ها (تپه ها)

ناهمواری های شهرستان گنبد کاووس از مناطق کوهستانی و جلگه ای تشکیل شده می باشد. حد فاصل بین گرگان رود و نوار مرزی ترکمنستان که در بخش داشلی برون قرار گرفته، مناطق استپی وسیعی را دربر دارد .این مناطق، مهمترین مراتع قشلاقی اند. نحوه قرارگیری عوارض و عوامل مختلف طبیعی در این شهر سیمای جالبی را به این بخش از استان گلستان بخشیده و علاوه بر تضادهای بارز در چهره زمین تفاوت های اقلیمی آشکاری را در منطقه باعث گردیده می باشد (سنگویی، مریم. ۱٣٨٩).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– ویژگی های زمین شناسی گنبد

تشکیلات زمین شناسی حوزه دشت گرگان وگنبد متعلق به دوران چهارم زمین شناسی بوده و محدوده مورد مطالعه را رسوبات مربوط به همان دوران می پوشاند. این ناحیه که بخشی از زمین های پست ساحل شرقی دریای خزرمی باشد در دوره پلیوسن از آب خارج شده و به وسیله یک گسل مشخصی از بلندی های گرگان جدا و تا استپهای ترکمنستان ادامه پیدا می کند. بدین ترتیب این ناحیه به عنوان بخشی از پیشرفتگی پستی های آرال خزری به شمار می رود. ضخامت رسوبات این فرورفتگی رسوبی کاملا دریایی به بیش از ۲۰۰۰ متر می رسد این رسوبات که از پلیستوسن تا عهد حاضر درحال نهشته شدن بوده می باشد از لس های جوان با ترکیبی از ماسه دانه ریز، سیلیس و رس تشکیل یافته و به علت نرمی و فقدان سیمان و عدم چین خوردگی به صورت رسوبات نفتی قابل نظاره اند (اهلرز،۱٣۶۵،ص ٨۲).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه