شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

مسئله مکانیابی و تخصیص مورد مطالعه در این پژوهش طبق آن چیز که در بخش 3-3-2 در تقسیم بندی مسائل مکانیابی و تخصیص مطرح شده می باشد، به عنوان یک مسئله کمینه سازی از نوع      p-median می باشد که هدف آن مکانیابی p مکان می باشد و همچنین بدلیل ظرفیت محدود، هزینه ثابت (مطلوبیت مکانی) و همچنین تعداد نامعلوم مکانهای امن، این مدل در یک گروه کامل­تر به نام CFLP قرار می گیرد. در این فصل آغاز به معرفی داده های مورد نیاز و نحوه آماده سازی آنها برای حل این مسئله و در ادامه به نحوه پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در حل مدل مکانیابی و تخصیص پناهگاه اسکان موقت بعد از زلزله پرداخته شده می باشد. در شکل 4-1 نمایی کلی از طریقه حل اجرای مدل بکار گرفته شده در این پژوهش با بهره گیری از الگوریتم ACO نشان داده شده می باشد.

به مقصود اجرای این پژوهش،  آغاز پس از محاسبه تناسب مکانی هر مکان امن با بهره گیری از معیارهای سازگاری و ناسازگاری و روش ارزیابی چند معیاره، در اولین مرحله اقدام به انتخاب مکانهای امن توسط هر عامل می­گردد. در مرحله دوم، با بهره گیری از نتایج مرحله اول، فواصل شبکه­ای هر بلوک جمعیتی از مکان­های انتخاب شده استخراج می­گردند. سپس تخصیص هر بلوک جمعیتی به نزدیکترین مکان امن انتخاب شده صورت می­گیرد. پس از تخصیص تمامی بلوک­ها، تابع هدف مسئله محاسبه می­گردد و قیود مسئله مورد مطالعه قرار می گیرند. در آخرین مرحله نتایج حاصل مورد مطالعه و تحلیل قرار میگیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه