عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

  • افشار و همکاران (1385) محل ایستگاه­های بهینه پایش آب را در شبکه توزیع آب شهری با بهره گیری از الگوریتم کلونی مورچه­ها مورد مطالعه قرار داده می باشد. با در نظر داشتن اینکه این مدل در شبکه نمونه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، به کاربردن این روش در شبکه واقعی برای تست عملکرد مدل را پیشنهاد نموده می باشد.

 

باتوجه به مطالب فوق، تحقیقات انجام شده در زمینه مکانیابی، تخصیص و اسکان موقت نشان می دهند با وجود اینکه به اسکان موقت با دیگر روش های هوش مصنوعی پرداخته شده، اما طبق مطالعه انجام شده توسط نگارنده، تاکنون به مسئله مکانیابی و تخصیص پناهگاه اسکان موقت با بهره گیری از الگوریتم کلونی مورچه در ایران کمتر توجه شده می باشد.

احمدیان (1389)، نقدی(1389) و کامروز خدایار(1390) به این نکته تاکید داشته اند که با وجود اینکه مسئله اسکان موقت در طی سه مرحله انجام می­گیرد، مهمترین فاز آن که مبنای انجام صحیح فازهای بعدی می باشد، تعیین بهینه محل اماکن امن می باشد که در تحقیقات مزبور به آن توجه نشده می باشد. تنها با بهره گیری از این اطلاعات و دراختیار داشتن مسیر بهینه می باشد که می­توان مسئله تخصیص را به عنوان مهمترین وآخرین فاز اسکان موقت به صورت بهینه انجام داد.

تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه در یک مورد توسط Hu(2012) به مکانیابی و تخصیص در مورد پناهگاه اسکان موقت با بهره گیری از الگوریتم هوش ذرات بر می­گردد. علاوه بر تفاوت عمده در الگوریتم بکار رفته شده در مسئله، قیود مسئله و تابع هدف مدل با پژوهش حاضر کاملا متفاوت می­باشد. در ارتباط با مکانیابی با بهره گیری از الگوریتم کلونی مورچه در ترکیب با GIS می توان به Xia (2009) تصریح نمود که در این پژوهش، تعداد مکان از قبل مشخص می باشد و پژوهش انجام گرفته در محیط رستری صورت پذیرفته می باشد. در تحقیقی دیگر که توسط Arnut(2011) صورت گرفته می باشد، هرچند از الگوریتمACO برای حل مسئله مکانیابی و تخصیص بهره گیری شده می باشد، اما تفاوت عمده در آن با پژوهش حاضر بهره گیری از فاصله اقلیدسی به عنوان اطلاعات هیوریستیک مسئله می­باشد که در پژوهش حاضر از تناسب مکانی به عنوان اطلاعات هیوریستیک مسئله بهره گیری شده می باشد. اما تعداد و جایگاه مکان­ها از قبل مشخص نمی­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه