عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

  • Jong (2001) با بهره گیری از الگوریتم ACO یک سیستم چند کلونی ایجاد نموده و کارایی آنرا در مقایسه با الگوریتم تبرید شبیه­سازی شده در حل مسئله تخصیص ایستگاه­های اتوبوس برای کاهش زمان مسافرت مسافران مورد ارزیابی قرار داده می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کامروز خدایار(1390) با بهره گیری از الگوریتم کلونی زنبور عسل و هوش ذرات مسئله تخصیص اسکان موقت را مورد پژوهش قرار داده می باشد. مکانهای امن در این مدل به صورت فرضی انتخاب شده­اند و مسئله در آغاز با یکسری داده آزمایشی جهت تعیین مقدار پارامترهای موثر شروع شده می باشد و در نهایت نتایج دو الگوریتم مزبور جهت ارزیابی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته­اند.
  • افندی زاده و همکاران(1390) با بهره گیری از الگوریتم بهینه­سازی کلونی مورچه و ژنتیک به گونه ترکیبی، مدلی برای طراحی شبکه اتوبوسرانی و مکانیابی پایانه­ها در رویارویی با هم طراحی کرده می باشد. در این مدل الگوریتم ژنتیک مکانیابی را انجام می­دهد و مجموعه معرفی شده توسط کلونی مورچه با حل تابع هدف مربوطه ارزیابی می­گردد.
  • در پژوهش انجام شده بوسیله نقدی و همکاران (1389)، سه گام فرآیند اسکان موقت به گونه کامل تشریح شده می باشد. در این پژوهش برای سادگی، گام اول به صورت فرضی انجام شده و فقط پارکها از نقشه های موجود استخراج شده­اند و در گام دوم به جای بهره گیری از مسیر شبکه­ای، مسیر مستقیم(اقلیدسی) به کار گرفته شده می باشد. در گام سوم پس از مدلسازی اسکان موقت به صورت یک مسئله بهینه­سازی چند هدفه، روش­های مختلف بهینه­سازی و معایب آنها مطالعه شده می باشد. سپس جهت بهینه­سازی اسکان موقت با در نظر داشتن دو معیار ظرفیت اماکن امن و هزینه جابجایی، از الگوریتم پرندگان کلاسیک بهره گیری گردید و در نهایت نتایج آن روی داده­ها مورد آزمون و مطالعه قرار گرفته می باشد.
  • محمدی و همکاران(1388) به مقصود بهبود طبقه­بندی و ارزیابی روشهای مکانیابی به صورت هدف مبنا، روش­های مختلف مکانیابی و تخصیص را که به صورت یک مسئله بهینه­سازی ریاضی فرموله شده­اند را ارائه نموده­اند. برای ارزیابی نتایج هر روش با یکدیگر از یک مثال در یک منطقه تهران برای مکانیابی بیمارستان بهره گیری کرده اند.
  • تقوی فرد و همکاران(1388) از روش الگوریتم بهینه­سازی کلونی مورچه برای جانمایی پایگاههای خدماتی در کلان شهر­ها بهره گیری کرده اند. نتایج این مسئله با نتایج حاصل از نرم افزار LINGO مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. نتایج روش ACO مناسب تر از روش ریاضی موجود در نرم افزار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه