پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن ساختار ارائه شده در قسمت 2-5-6، آغاز در مرحله تولید و اقدام عامل­ها، فرض کنید k- امین عامل در مرحله t در شهر r باشد و می ­خواهد شهر بعدی را برای تکمیل جواب ناقص انتخاب کند؛ همچنین نشان دهنده شهرهایی باشد که این عامل می تواند آنها را برگزیند. در حقیقت وقتی یک عامل از شهر اول شروع به حرکت می کند تمام شهرهای دیگر در مجموعه   قرار دارند، سپس در گام های بعدی الگوریتم هر شهری که انتخاب می گردد از این لیست خارج و در لیست ممنوعه قرار می گیرد. با این فرضیات که به آنها تصریح گردید، این عامل شهر s را با احتمال  طبق ارتباط 3-2 انتخاب می کند:

 

در حقیقت شهری انتخاب می گردد که دارای بیشترین احتمال باشد زیرا مخرج کسر برای تمام  ها ثابت می باشد، در حقیقت عامل k-ام شهری را برای تکمیل جواب انتخاب می کند که دارای بیشترین مقدار  باشد، یعنی  و اگر   باشد در این صورت s=s1 می باشد. در ارتباط 2-1  و اعداد ثابت و مثبتی هستند که برای وزن دهی اطلاعات فرومون و اطلاعات ذهنی به کار می طریقه. هر چقدر وزن یک نوع از اطلاعات بیشتر باشد، تاثیر بیشتری در نحوه تصمیم گیری مورچه­ها و در جواب به دست آمده توسط آنها دارد. اگر مقدار  باشد گره­های با برتری تجربی بهتر () احتمال بالایی برای انتخاب دارند. در واقع الگوریتم مورچه ها تبدیل به یک الگوریتم جستجوی تصادفی، البته حریصانه تبدیل می گردد و اگر  باشد فقط اثر فرومون در انتخاب جواب موثر خواهد بود که می­تواند باعث همگرایی سریع و زودرس گردد. اگر بعد از مدتی همه­ی مورچه ها به یک مسیر واحد، که معمولا نامناسب نیز می باشد همگرا شوند، گفته می گردد که الگوریتم به رکود[1] رسیده می باشد. به این ترتیب بایستی موازنه­ای مناسب میان اطلاعات فرومون و اطلاعات هیوریستیک به وجودآید. برای بسیاری از مسائل  معمولا نتایج خوبی به همراه دارد. اما برای بعضی از مسائل می توان این دو ضریب را به نحوی تغییر دادکه نتایج بهتری به دست آید.

[1] Stagnation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه