پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-  فرض دوم:

فرض دوم نیز اظهار می دارد که با قرار دادن خروجی روش ارزیابی چند معیاره به عنوان یکی از پارامترهای ورودی الگوریتم می­توان این روش را با الگوریتم ACO ترکیب نمود.

با در نظر داشتن اینکه در فرآیند مکانیابی پناهگاه­ اسکان موقت، یکی از اهداف تعیین مناسب ترین مکان از نظر معیارهای موثر در آن می باشد، بایستی پس از تعیین این معیارها، آنها را در این فرآیند به کار گرفت. در این پژوهش از تناسب مکانی هر مکان امن که با بهره گیری از روش ارزیابی چند معیاره ترکیب خطی وزنی بدست آمده بود، به عنوان تابع هیوریستیک در مدل ACO بهره گیری گردید. همانطور که در فصل پیشین تصریح گردید با در نظر داشتن تاثیر تناسب مکان در انتخاب یک مکان امن، نتایج حاکی از عملکرد مناسب این ترکیب می باشد.

1-1-2-  فرض سوم:

فرض سوم اظهار می­دارد که با قرار دادن میانگین سرریز/کمریز به عنوان قسمتی از تابع هدف (به عنوان قید)، می­توان اندازه تناسب تخصیص جمعیت را مطالعه نمود.

با در نظر داشتن محدودیت ظرفیت مکان­های امن از نظر گنجایش جمعیت، بایستی محدوده­ای مجاز را به جهت سر­ریز جمعیت و یا کمریز آن در نظر گرفت. این محدودیت در این مسئله به عنوان قید در نظر گرفته گردید. همانطور که در فصل پیشین تصریح گردید وجود این نوع قید سبب می­گردد که به گونه میانگین مکان­های امن با اندازه مشخصی سرریز/کمریز(کمتر از 8 درصد) مواجه باشند. پس می­توان اظهار داشت که این فرض نیز مورد تایید قرار می­گیرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه