عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج حاصل از این روش ها به تبیین زیر می باشد:

در مطالعه های مربوط به بیوکلیمای انسانی مشخص گردید که در فضاهای آزاد شهر گنبد کاووس شرایط بیوکلیمایی سرد حاکم می باشد، به طوری که بایستی از پوشش مناسب برای آسایش بهره گیری نمود، در مواقع روز براساس کلیه روشها به غیر از ماههای آوریل و اکتبر در طول روز و همچنین ماههای می، ژوئن، جولای، آگوست و سپتامبر در طول شب که از شرایط مطلوب آسایشی برخوردار می باشند. در ارتباط با معیار راحتی بافت (پن واردن) مشخص گردید که در صورت وزش باد با سرعت کمتر از ۵.۱متر بر ثانیه و شرایط آفتابی شرایط مطبوعی در این فضاها ایجاد می گردد. با ترسیم منحنی های آستانه های حرارتی مشخص گردید که در شهر گنبد کاووس به مقصود رسیدن به شرایط زیست اقلیم با در نظر داشتن محدوده های آسایشی مشخص شده برای این شهر حدود ۵۲% درصد از مواقع سال به شرایط آفتابی نیاز می باشد و حدود ٣۶% درصد از مواقع سال در محدوده آسایش قرار دارد و ۱۲% درصد از مواقع سال شرایط گرم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مطالعه مربوط به بیوکلیمای ساختمانی مشخص گردید: براساس روش ماهانی در ماه اکتبر شرایط مطلوب هست و ماههای (ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر و دسامبر) شرایط سرد و ماههای (جولای و آگوست ) گرم می باشد و روزهای ماههای (می، ژوئن، سپتامبر) گرم و شب ها در آسایش می باشد و روز ماه آوریل مطبوع و شب سرد می باشد. و براساس شاخص گیونی نیز مشخص گردید که دو ماه (آوریل و اکتبر) در روز در شرایط آسایش و دو ماه (جولای و آگوست) در شب در شرایط آسایش قرار دارند و ماههای ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر و دسامبر سرد می باشد.

به مقصود تاثیر پذیری سکونتگاههای سنتی از شرایط اقلیمی منطقه نمونه ای از بناهای منطقه مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید که این بناها از جهت گیری مناسب به مقصود بهره گیری از حداکثر تابش خورشیدی صورت گرفته می باشد. بهره گیری ازمصالح سنگین با ظرفیت حرارتی بالا و ضخامت زیاد دیوارها و سقف ها و. . . نشان دهنده اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اتلاف حرارت در این منطقه بوده می باشد. وجود بازشوهایی با ابعاد مناسب وکشیدگی در جهت عمودی از دیگر از عوامل موثر در کنترل شرایط حرارتی داخل ساختمان بوده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه