تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی اشغال زمین

الگوی اشغال سطح زمین نه تنها در اندازه و سطح پوسته سطح خارجی ساختمان تاثیر دارد، بلکه از آنجا که جهات و جبهه های مختلف ساختمانها از نظر کسب انرژی با یکدیگر متفاوت هستند، تأثیر مهمی در نور گیری و کسب انرژی ساختمان دارد، در شکل گیری الگوی اشغال سطح زمین در بافت های شهری عوامل مختلفی دخالت دارند، اما در اینجا الگوهای معمول سطح اشغال زمین صرفا از نظر بیلان انرژی و مصرف سوخت در ساختمان جهت گرمایش و سرمایش در فصول سال مورد مطالعه قرار می گیرد و هدف از این مطالعه صرفا نشان دادن معایب و مزایایی می باشد که هر یک از این الگوها در ارتباط با نیازهای سوختی ساختمان دارند. نکته اساسی که تصریح به آن در اینجا لازم و ضروری می باشد این می باشد که الگوی سطح اشغال زمین در مصرف سوخت در ساختمان تاثیر می گذارد. در واقع بخش اعظم تاثیر این شاخص بر مصرف سوخت در ساختمان ناشی از ترکیب آن با ویژگی های ساختمانهای اطراف و سایر عناصر بافت های شهری مانند ترکیب با معبر، ترکیب و همجواری فضاهای پر و خالی قطعات با یکدیگر و اندازه و ابعاد قطعه زمین می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در واقع قبل از اینکه الگوی سطح اشغال بر دریافت انرژی ساختمان موثر باشد، اندازه و ابعاد اضلاع زمین تعیین می کند که ساختمان تحت تاثیر چه الگوی سطح اشغالی می بایستی ساخته گردد. در قطعاتی که اضلاع شمالی و جنوبی در مقایسه با اضلاع شرقی و غربی طول بیشتری دارند در صورتی که جبهه اصلی ساختمان در اضلاع جنوبی قرار داشته باشد بیشترین نورگیری و دریافت انرژی را خواهیم داشت و در صورتیکه به خاطر جهت گیری شبکه معابر پیشانی و جبهه اصلی ساختمان به صورت شرقی و غربی احداث شوند، نورگیری و دریافت انرژی نامطلوبی خواهیم داشت در اینجا به بعضی از مهمترین الگوهای سطح اشغال ساختمانها که در بافت شهری معمول هستند پرداخته .و سپس با انطباق این الگوها با الگوهای اشغال شده در سطح شهر گنبد کاووس در بافت جدید و قدیم آن پرداخته و سپس بهترین الگوی اشغال شده برای شهر گنبد کاووس را پیشنهاد می کنیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه