پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مطالعه نتایج تخصیص بلوک­های جمعیتی به مکان­های انتخاب شده

هدف نهایی و نتیجه اصلی این پژوهش تخصیص هر یک از بلوک­های جمعیتی به یکی از مکانهای امن انتخاب شده می باشد. در این پژوهش با در نظر داشتن در نظر گرفتن مساحتی بیش از نیاز بلوک­های جمعیتی، هر بلوک در نهایت به یک مکان امن اختصاص می­یابد. پس از اینکه مکان­های بهینه در این پژوهش مشخص شدند، تعدادی از نتایج تخصیص در شکل­های 5-7، 5-8 و 5-9 نمایش داده شده­اند.

در مورد نحوه تخصیص بلوک­ها در شکل­های بالا ذکر چند نکته ضروری می­باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در این مدل با در نظر داشتن مرتب­سازی بلوک­های ساختمانی از نظر جمعیت، آغاز بلوک­های با جمعیت بیشتر به مکان­های امن اختصاص می­یابند.
  • در این مدل از فاصله شبکه­ای برای تعیین نزدیکترین مکان امن به هر بلوک جمعیتی بهره گیری شده می باشد.
  • ظرفیت مکان­های امن محدود می­باشد. این نکته سبب می­گردد تا بعضی از بلوک­های جمعیتی نزدیک به یک مکان امن به آن اختصاص نیابند که این خود به دلیل نکته اول می باشد.

با در نظر داشتن نکات ذکر گردیده، در شکل 5-10 تفاوت تخصیص و عدم تخصیص دو بلوک جمعیتی به یک مکان امن نشان داده شده می باشد.

همانگونه که در شکل 5-10 مشخص می باشد، بلوک شماره 2 به مکان امن منتقل شده اما این انتقال برای بلوک شماره 1 میسر نشده می باشد. با استخراج اطلاعات مربوط به هر بلوک(جدول 5-2) و با در نظر داشتن نکات اخیر، می توان این گونه بیان نمود که مدل براساس اختصاص بلوک­های با جمعیت بیشتر به مکان امن نزدیکتر طراحی شده می باشد، پس آغاز بلوک شماره دو تخصیص یافته می باشد. تمامی بلوک­هایی که به مکان امن مورد نظر منتقل شده­اند جمعیتی بیشتر از بلوک شماره 1 داشته­اند. این وضعیت در مورد تمامی بلوکها و نحوه تخصیص آنها صدق می­کند. با این تفاصیل، حتی اگر بلوک­ جمعیتی به یک مکان امن نزدیک باشد، در صورتی به آن منتقل می گردد که:

  • جمعیت آن نسبت به بلوک­های متقاضی دیگر بیشتر باشد
  • مکان امن مورد نظر گنجایش پذیرش را دارا باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه