پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

مسئله مکانیابی و تخصیص، فرآیندی می باشد که در طی آن در مورد محل قرارگیری تسهیلات تصمیم گرفته می­گردد به انضمام اینکه چگونگی تخصیص تقاضاها به متقاضیان به شرط کمینه شدن هزینه حمل و نقل بین منابع و مکانهای متقاضیان مورد نظر قرار داده می­گردد. تخصیص فرآیندی می باشد که در آن مساحتی  از یک منطقه یا مجموعه از نقاط موجود یک منطقه بر اساس یکسری معیار به یک یا چند مرکز خدماتی اختصاص می­یابد. مکانیابی یک تسهیلات در بهترین مکان موجود، یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری می­باشد. بهترین مکان برای مکانیابی بستگی به معیارهایی مانند فاصله بهینه، ظرفیت آن تسهیلات، تراکم جمعیت، هزینه­های بهینه و غیره دارد. مکانیابی و تخصیص می تواند بر اساس یکی از این معیارها و یا هر نوع ترکیبی از این معیارها باشد. و هدف در مکانیابی و تخصیص یافتن بهترین مکان(ها) به نحوی می باشد که بیشترین مقدار مطلوبیت را بر اساس این معیار(ها) را تولید نماید (Shamsol Arifin, 2011). امروزه مسائل تخصیص و مکانیابی نه تنها بدنبال نزدیکترین تسهیلات نیستند بلکه کوشش دارند معیارهایی غیر از فاصله را در مکانیابی بهینه اضافه نمایند.

مسایل مکان­یابی، هدفهای مختلفی را دربردارند. هدفها در شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در یک مساله مکان‌یابی و زیر معیارهای آنها، اهمیت و تأثیر مهمی دارند. در یک تقسیم‌بندی ( Drezner, 1995)، هدفهای مسایل مکان‌یابی با رویکرد برنامه ریزی ریاضی و برحسب انواع تابع هدف، به سه دسته تقسیم شده‌اند:

  • اهداف کششی[1]: این هدفها تصریح به نزدیکی هر چه بیشتر محل استقرار تسهیلات به مشتریان و کمتر کردن مسافت دارند که شامل قدیمی ترین مسایل مکان‌یابی می شوند. در واقع مسایلی که تابع هدف آنها به‌صورت کمینه‌سازی می باشد، هدفهای کششی دارند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Pull

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه