عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

پارامترهای اصلی در محاسبه تابع احتمال را که شامل ضریب آلفا، بتا و ضریب تبخیر می­باشند، می­توان در هر مدل مناسب با شرایط مسئله بهینه­یابی نمود. در اکثر تحقیقات ( Fox, et al., 2006; Gutjahr, 2007; Ren, 2011; De Jong, et al., 2001)، با در نظر داشتن اینکه این پارامترها در نتایج بهینه­سازی تاثیرگذار می­باشند، مقادیرو را با انجام آزمایشات متعدد بدست می­آورند. مقادیر مناسب این پارامترها به مقصود اجرای نهایی مدل، بایستی قبل از انجام فرآیند بهینه­سازی تعیین گردد. یکی از روش­های انتخاب این دو پارامتر بهره گیری از محدوده مقادیر ارائه شده طبق شکل3-5 می­باشد. از آنجایی که مدل طراحی شده در این پژوهش  مدت زمان زیادی را برای اجرا شدن نیاز دارد، یافتن تمامی ترکیبات ممکن آلفا و بتا عملا غیر ممکن می­باشد. در این مدل برای دستیابی به مقادیر بهینه آلفا و بتا به تناوب، یک فرایند دو مرحله­ای برای تعیین مقدار مناسب این پارامترها برای مسئله پیشنهاد شده می باشد.

اولین مرحله مطالعه تاثیر مقادیر مختلف در برابر مقدار اولیه  در مقدار تابع هدف مسئله می باشد؛ در مرحله بعد تاثیر مقادیر مختلف در حالیکه مقدار اولیه می باشد، هدف مطالعه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه