پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مطالعه نمودار همگرایی نهایی مدل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای مطالعه بهینه­گی تخصیص­ها بایستی نمودار طریقه بهینه­گی تابع هدف با در نظر داشتن قیود تعیین شده مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد.

پس از تعیین مقدار مناسب ضرایب آلفا، بتا و ضریب تبخیر، مدل با تعداد تکرار 250 اجرا شده می باشد. بهترین ترکیب مکان­های امن با تعداد 109 مکان (پیوست شماره 1) در این مدل به عنوان جواب نهایی انتخاب شده می باشد. در شکل5-4 نمودار نهایی همگرایی مدل نمایش داده شده می باشد. در این شکل سیر نزولی نمودار نشان دهنده کمینه شدن تابع هدف مدل می­باشد.

با در نظر داشتن اینکه مقدار بتا در این مسئله برابر 1 در نظر گرفته شده می باشد، میانگین تناسب مکانی نهایی مدل از مقداری مناسب و برابر با 397/0 برخوردار می­باشد. این مسئله در شکل 5-6 نشان داده شده می باشد.

محدودیت قید سرریز/کمریز به عنوان یکی از سه محدودیت مدل می باشد که برابر با 08/0 تعیین شده می باشد. همانطور که ازنمودار شکل 5-6 مشخص می باشد، مدل به خوبی محدودیت سرریز را رعایت نموده می باشد.

1-2- ارزیابی پایداری نتایج

در روش­های فرابتکاری به علت تاثیر پارامترهای تصادفی، در هر بار اجرای الگوریتم، جواب­ها تغییر می­کنند. پس به مقصود پژوهش در مورد نرخ چنین تغییراتی بایستی الگوریتم را با پارامترهای یکسان و به تعداد مشخصی اجرا نمود. این فعالیت که به مقصود ارزیابی کیفیت و دقت الگوریتم می باشد، تست تکرار پذیری نام دارد (Saadat seresht, et al., 2009). در الگوریتم ACO هم به دلیل تاثیر انتخاب­های تصادفی، با انجام شبیه سازی­های متعدد، نتایج جهت مطالعه پایداری مدل مورد مطالعه قرار می­گیرد. نتایج حاصل از 10 مرتبه اجرای مدل با پارامترهای نهایی بدست آمده از بخش قبل در جدول 5-4 نشان داده شده­اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه