پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  مطالعه تغییرات پارامتر :

همانگونه که در ارتباط 3-2 مشخص می باشد، ضریب آلفا به مقصود حفظ نتایج مناسب بدست آمده در هر تکرار برای بهره گیری توسط عامل­ها در تکرارهای بعدی می باشد. در این بخش مقدار بتا برابر با 5/0 درنظر گرفته شده می باشد و با تغییر مقدار آلفا، نتایج مورد مطالعه قرار می گیرند. هر چه مقدار آلفا بیشتر می­گردد، از پراکندگی جواب­ها از نظر هزینه جلوگیری می گردد. این مسئله در شکل 5-3 نمایش داده شده می باشد.

اما از سویی بعضی از این جواب­ها، بعضا به دلیل افزایش تعداد مکان­های انتخاب شده، ­نمی­توانند قید تعداد را رعایت کنند به همین دلیل انتخاب نمی شوند. تاثیر دیگری که افزایش ضریب آلفا در جواب­های هر تکرار ایجاد می­کند این می باشد که بدلیل افزایش توان فرومون در انتخاب یک مکان، مکان­هایی که در تکرارهای اولیه انتخاب می شوند افزایش مقدار فرومون آنها سبب می گردد احنمال انتخاب آنها توسط عامل­های بعدی افزایش یابد که این موجب می گردد هزینه­های هر عامل در هر تکرار به مرور به سمت مقداری مشخص همگرا گردد و از پراکندگی آنها جلوگیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مطالب فوق مشخص گردید در هر دو حالت مقادیر بالای آلفا و یا بتا سبب می گردد که مدل  به جواب مناسبی دست پیدا نکند. مدل با در نظر داشتن مقدار این دو پارامتر به تعداد 5 مرتبه اجرا شده می باشد و نتایج حاصل از آنها در جدول 5-1 و 5-2 نشان داده شده می باشد.

در این پژوهش، حداقل مقدار نهایی هر ترکیب از مکانهای امن به عنوان معیار سنجش آن در نظر گرفته شده می باشد. اما از طرف دیگر به دلیل تمایل به جستجوی بیشتر فضای مسئله، ترکیب دو پارامتر آلفا و بتا به ترتیب برابر 5/0 و 1 در نظر گرفته شده می باشد. در این حالت، نه تنها مدل در دام بهینه محلی به سبب تاثیر زیاد فرومون قرار نمی­گیرد، بلکه از جواب­های متنوعی به سبب مقدار بتا نیز برخوردار می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه