عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

در این فصل به مطالعه نتایج و تحلیل آنها در پیاده­سازی الگوریتم ACO در مکانیابی پناهگاه­های اسکان موقت و تخصیص جمعیت به مکان­های انتخاب شده پرداخته شده می باشد. احتمال انتخاب هر مکان امن توسط یک عامل، با بهره گیری از ارتباط 3-2 صورت می­گیرد. این ارتباط شامل دوقسمت فرومون و هیوریستیک مسئله می­باشد. تغییر در مقادیر آلفا و بتا در این ارتباط، باعث تغییر در جواب­های ایجاد شده می­گردد. با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در فصل پیش، در این فصل مقادیر پارامترهای آلفا، بتا و همچنین ضریب تبخیر برای بهره گیری در اجرای نهایی مدل تعیین شده می باشد. پس از اجرای مدل، نتایج حاصل از نحوه تخصیص ارائه شده­اند.

1-1-  ارزیابی عملکرد الگوریتم ACO با در نظر گرفتن مقادیر مختلف  و :

همانطور که در بخش مواد و روشها تصریح گردید، تابع هدف طراحی شده در این پژوهش،  هزینه مربوط به جابجایی افراد می باشد و دارای ارتباط مستقیم با فاصله می باشد. با در نظر داشتن اینکه جمعیت بلوک­های ساختمانی ثابت می­باشد، پس بایستی فاصله جابجایی هر بلوک را نحوی کاهش داد که در مجموع هزینه­های انتقال کلیه بلوک­های جمعیتی کاهش یابد. پس هدف اصلی پژوهش کاهش هزینه های انتقال بلوک­های جمعیتی می باشد. با انتقال بلوک­های با جمعیت بیشتر به مکان­های امن نزدیک­تر، هزینه های تخصیص را می­توان کاهش داد. بدین مقصود بایستی ترکیب مکان­های امن انتخاب شده به گونه­ای باشد که این هدف را برآورده نماید. در الگوریتم ACO، تغییر در پارامترهای آلفا و بتا به گونه­ای اقدام می کند که جواب نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. پس بایستی مناسب­ترین مقدار این پارامترها را منطبق بر شرایط پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه