پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در بخش اخیر، مقدار تابع هدف یک عامل در صورتی قابل قبول می­باشد که عامل، هر سه قید را رعایت کرده باشد. در این صورت مقدار آن ثبت می­گردد و در صورتیکه عامل دیگر هم به این مرحله ورود پیدا کرده باشد با آن مقایسه می گردد. با در نظر داشتن اینکه در این مدل از نسخه ACS الگوریتم ACO برای بروزرسانی فرومون بهره گیری شده می باشد، بهترین عامل که دارای کمترین مقدار تابع هدف هزینه (بالاترین مطلوبیت) می­باشد، در هر تکرار می­تواند عملیات بروزرسانی فرومون را انجام دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عملیات بروز رسانی فرومون طی دو مرحله به عنوان باقی گذاشتن و تبخیر فرومون انجام می­گیرد. باقی گذاشتن فرومون خود شامل دو مرحله بروزرسانی محلی و سراسری می­باشد که در ادامه به آنها پرداخته می­گردد.

1-1-1-1-  بروزرسانی محلی

در سناریو تعریف شده در این پژوهش، هر بلوک جمعیتی با در نظر داشتن جمعیت آن به نزدیکترین مکان امن ممکن مراجعه می­نماید. پس با در نظر داشتن مرتب کردن مکان­های امن انتخاب شده بر اساس فاصله از هر بلوک جمعیتی، بلوک­های جمعیتی مکان امن متفاوتی را ممکن می باشد در هر مرحله انتخاب نمایند. پس وجود هر مکان امن در گروه­های مختلف که متشکل از مکان­های امن می­باشند، تأثیر متفاوتی را اعمال می­کند. در این­صورت در هر ترکیب طبق ارتباط 4-8 مقادیر متفاوتی هزینه انتقال به هر مکان امن توسط بلوک­های جمعیتی ایجاد می­گردد. جهت ثبت وضعیت هر مکان امن در هر ترکیب و تاثیر آن در نحوه تخصیص جمعیت، در این مرحله اندازه فرومونی با در نظر داشتن مقدار تابع هدف هزینه خودش به آن اختصاص می یابد. بدین مقصود مقدار فرومون محلی برای هر مکان امنی که در ترکیبی قرار گرفته که شرط قید را رعایت کرده باشد،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه