عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

تناسب مکان­های امن یکی از قیود مهمی می­باشد که در این پژوهش از آن بهره گیری شده می باشد. این تناسب طبق ارتباط 4-3 به عنوان مقدار هیوریستیک مکان امن از قبل محاسبه شده می باشد. با انتخاب یک مکان امن توسط یک عامل، مقدار آن از ساختار مربوطه فراخوانی می­گردد. پس از تخصیص جمعیت تمامی بلوک­های ساختمانی، میانگین مقدارهای تناسب مکانهای انتخاب شده محاسبه می­گردد. مقدار این قید با در نظر داشتن میانگین تناسب کلیه مکان­های امن، برابر با 3391/0 در نظر گرفته شده می باشد.

همانگونه که پیشتر اظهار گردید، انتخاب هر مکان امن با در نظر داشتن دو مقدار فرومون و مقدار اطلاعات ابتکاری آن می باشد. مکان­هایی که توسط یک عامل انتخاب می­شوند، بایستی به گونه میانگین مقدار تناسب مکانی بالاتر از قید مسئله داشته باشند. که این امر خود به مقدار  در ارتباط 3-2 وابسته می­باشد. با تغییر مقدار و  در ارتباط 3-2 می­توان تاثیر این تغییرات را در جواب­های ایجاد شده مورد تحلیل و مطالعه قرار داد.

در شکل 4-14 نحوه ارزیابی جوا­ب­ تابع هدف هر عامل نشان داده شده می باشد. هر عامل که هر سه مقدار قید را رعایت نماید، می تواند به مرحله بعد که بروزرسانی فرومون می باشد، منتقل گردد. قبل از بروزرسانی فرومون مقدار آن با مقدار تابع عامل دیگر مقایسه می­گردد و عاملی که حائز حداقل مقدار باشد می­تواند بروزرسانی فرومون را انجام دهد. در غیر اینصورت جواب آن غیر قابل قبول خواهد بود. این مرحله بایستی در مورد عامل دیگر هم مطالعه ­گردد و عامل­های مجاز به مرحله بروزرسانی فرومون منتقل شوند.

1-1-1-  بروزرسانی فرومون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان­گونه که در بخش 4-4-3 به صورت کامل تصریح گردید، هدف از انجام بهینه­سازی، یافتن بهترین ترکیب N مکان به نحوی می­باشد که علاوه بر داشتن کمترین هزینه (بهترین مطلوبیت)، قیود مسئله را هم رعایت نمایند. در گام اول تا سوم هدف ساختن جواب و مطالعه کیفیت جواب بر اساس تابع هدف می­باشد. در مرحله آخر که مهمترین قسمت الگوریتم ACO هم می باشد، هدف ثبت این جواب­ها برای مراحل بعدی و کمک به بهبود حل مسئله توسط عامل­های دیگر در تکرارهای بعد می­باشد. با انجام این عملیات، فرآیند بهینه­یابی تکمیل می­گردد. در ابتدای حل مدل، به تمامی مکان­های امن اندازه یکسانی فرومون اختصاص می­یابد. تنها تفاوت مکان­های امن در مرحله انتخاب در گام اول، مقدار هیوریستیک آنها می باشد. همان­گونه که ذکر گردید ترکیب مکان­های امن توسط تابع هدف ارزیابی می­گردد پس عامل­ها بر طبق خاصیت جستجوگرانه خود تمایل دارند مکان­هایی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین مطلوبیت باشند. در نتیجه با انتخاب­های متوالی مکان­های بهتر توسط عامل­ها، فرومون بیشتری بروی آن­ها قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه