پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بنابرآنچه مطرح گردید، در این مدل به گونه همزمان دو پارامتر فاصله و گنجایش برای تخصیص در نظر گرفته می­گردد. با بهره گیری از نتایج گام اول (اندکس مکان­های امن) و گام دوم (فاصله بلوک­های ساختمانی از مکان­های امن) می­توان نزدیکترین مکان امن انتخاب شده تا هر بلوک جمعیتی را معین نمود.

در این حالت به تعداد S مکان امن کاندید برای هر بلوک ساختمانی به ترتیب از نزدیکترین به دورترین هست. جمعیت بلوک ساختمانی در صورتی به اولین مکان امن منتقل می­گردد که همچنان گنجایش داشته باشد. در صورتیکه گنجایش مکان مقصد بیش از حد ظرفیت تعریف شده آن باشد، بلوک جمعیتی به مکانی دیگر غیر از مکان قبلی منتقل خواهد گردید. این فرایند انتخاب و چک کردن گنجایش مکان مقصد تا آنجا ادامه می­یابد تا بلوک ساختمانی به یک مکان امن تخصیص یابد. با در نظر داشتن اینکه در فرضیات پژوهش مجموع مساحت در نظر گرفته شده جهت تخصیص جمعیت، بیش از نیاز واقعی می باشد، لذا؛ هر بلوک جمعیتی در پایان هر مرحله از اجرای مدل به یک مکان امن تخصیص خواهد پیدا نمود. پس از انتقال هر بلوک جمعیتی به یک مکان امن،

  • این مکان از مجموعه مکان­های موجود برای تخصیص باقیمانده بلوک­های جمعیتی در این مرحله خارج می­گردد و اندازه سرریز و یا کم ریز جمعیتی در بلوک امن محاسبه می­گردد.

در این صورت مکان­های امن باقیمانده تخصیص بلوک­های باقیمانده را عهده­دار می­شوند. در پایان هر تکرار مسئله، در صورتی که مکان­های امن ظرفیت خالی داشته باشند این ظرفیت به عنوان کم ریز آنها ثبت می­گردد.

همانگونه که در بخش­های اخیر اظهار گردید، هدف نهایی بهینه سازی اسکان موقت، تعیین یک مکان امن از میان مکانهای تعیین شده در مرحله مکانیابی برای هر بلوک ساختمانی به گونه ای می باشد که اولاً به بلوک ساختمانی نزدیک باشد وکمترین هزینه انتقال را داشته باشد، ثانیا مکانهای امن به گونه نسبی دارای اضافه بار یا کمبود جمعیت یکسان (بسته به گنجایش) باشند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه های ارشد