پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-  گام سوم: تخصیص جمعیت

آخرین و مهمترین گام بهینه­سازی اسکان موقت، تهیه نقشه اسکان موقت و مسیر دسترسی به آن می­باشد. پس از تعیین مکان­های امن توسط هر عامل ثانویه و مسیرهای بهینه جهت انتقال بلوک­های جمعیتی در دو گام اخیر، در این گام بایستی تخصیص هر بلوک جمعیتی تنها و تنها به یک مکان امن که مناسب­ترین هم باشد، صورت گیرد.

به مقصود اسکان موقت افراد پس از وقوع بحران سناریوهای متفاوتی را می­توان در نظر گرفت. از آن جمله می­توان به باقی ماندن افراد در محل زندگی خود تصریح نمود. و یا اینکه هر بلوک جمعیتی بدون در نظر گرفتن نزدیکترین مکان امن، به آن مراجعه نماید. در حالتی دیگر برای هر مکان امن می­توان یک محدوده مجاز فعالیت تعریف نمود تا بلوک­ها به مکان­های امنی اختصاص یابند که در محدوده مجاز آن مکان امن قرار دارند. به این شکل از اختصاص بلوک­های ساختمانی به مکان­های امن خارج از محدوده مجاز جلوگیری می­گردد. اما ایراد اصلی این مدل این می باشد که ممکن می باشد مکان امنی در فاصله تعریف شده مجاز برای یکسری بلوک­های ساختمانی وجود نداشته باشد. در این صورت بایستی یا شعاع جستجو را افزایش دهیم که شرط مسئله نادیده گرفته می­گردد و یا اینکه مکان امن جدیدی در نزدیکی آنها ایجاد نماییم.

هدف از اسکان موقت، اختصاص تمامی بلوک­های جمعیتی تنها و تنها به یک مکان امن می باشد. جمعیت هر بلوک ساختمانی بایستی به نزدیک­ترین مکان امنی که انتخاب شده می باشد، منتقل گردد. اما بایستی در صورتی تخصیص انجام گیرد که مکان امن همچنان گنجایش جمعیت جدید را داشته باشد. بر طبق این سناریو، مکان­های امن دارای ظرفیت محدود می­باشند و مسئله اسکان موقت پژوهش بر این اساس طرح­ریزی شده می باشد. آغاز مکان­های با جمعیت بیشتر و به همین ترتیب تمامی بلوک­ها به یک مکان امن تخصیص داده می­شوند. در صورتیکه نزدیک­ترین مکان امن به بلوک جمعیتی گنجایش نداشته باشد، نزدیکترین مکان کاندید بعدی جهت انتخاب مطالعه می­گردد. این طریقه تا زمانیکه تمامی بلوک­های ساختمانی به یک مکان امن اختصاص یابند، ادامه پیدا می­کند. فرایند تخصیص بلوک­های جمعیتی در شکل4-12 نمایش داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه