پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این گام با بهره گیری از مقادیر فرومون و هیوریستیک که با بهره گیری از روش ارزیابی چند معیاره و با بکارگیری معیارهای سازگار و ناسازگار هر مکان امن بدست آمده می باشد، پس از محاسبه احتمال انتخاب هر مکان، هر عامل تا زمانی که قید مسئله را رعایت نماید مکان­هایی را انتخاب می نماید. و این فرایند به تعداد 10 عامل تکرار می گردد. طریقه کلی انتخاب مکان­های امن در شکل 4-11 نمایش داده شده می باشد. که در ادامه به آنها پرداخته می­گردد.

1-1-1-1-  محاسبه احتمال انتخاب هر مکان

احتمال انتخاب هر مکان امن توسط یک عامل، با بهره گیری از ارتباط 3-2 صورت می­گیرد. این ارتباط شامل دوقسمت فرومون و اطلاعات ابتکاری ( هیوریستیک ) مسئله می­باشد.

مقادیر اطلاعات ابتکاری، به عنوان اطلاعات استاتیک می­باشند که قبل از اجرای مدل می­بایست آنرا محاسبه نمود. با در نظر داشتن آن چیز که در بخش 2-5-8 به آن تصریح گردید، مقادیر اطلاعات ابتکاری این پژوهش بر اساس شرایط مسئله طراحی شده می باشد. در این پژوهش ازمقادیر تناسب مکانی که در بخش 4-3 برای هر مکان امن محاسبه شده­اند، به عنوان مقادیر هیوریستیک بهره گیری شده می باشد. این مقادیر، به معنی مطلوبیت ذاتی سایت مورد نظر با در نظر داشتن معیارهای سازگاری و ناسازگاری می­باشد.

احتمال انتخاب هر مکان امن در هر مرحله، وابستگی مستقیمی به اندازه فرومون موجود و اطلاعات ابتکاری آن دارد. عامل­ها با در نظر داشتن ارتباط  احتمالاتی3-2، مکان­های امن را انتخاب می کنند. مقدار هیوریستیک در هر مرحله ثابت می­ماند؛ پس تغییرات مقدار فرومون که ناشی از انتخاب و یا عدم انتخاب و در هر تکرار مسئله می­باشد، تاثیر بسزایی در انتخاب یک مکان توسط یک عامل دارد. تمامی مکانهای امن در آغاز، مقدار ثابتی فرومون به آنها تعلق می­گیرد که این مقدار در این مسئله برابر با 4/0 در نظر گرفته شده می باشد. با انجام هر مرحله از مدل مقدار فرومون به فراخور جواب های هر عامل تغییر می­کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه