تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

مساکن نیمه قدیمی

مسکن نیمه قدیمی با در نظر داشتن رقابت ساخت مسکن سنتی و بومی گنبد کاووس و با بهره گیری از مصالح جدید و اغلب از آجر، سیمان، فلز و چوب ساخته شده می باشد، در آنها حیاط های مرکزی به ندرت دیده می گردد و حیاط به سمت جنوب قطعه زمین منتقل شده می باشد. این نوع مسکن در دوره ای رواج پیدا نمود که تغییرات در شیوه های معماری ایرانی به صورت بطئی و کند شروع شده بود لکن هنوز حاکمیت قانونمندی خاص معماری ایرانی بر ابنیه اعمال می گردید اما در اوایل حکومت پهلوی تغییرات به صورت یک جریان قدرتمند معماری شهرهای بزرگ را تحت تاثیر قرار دارد. این تغییرات بیشتر در الگوهای فضایی مانند ایجاد ابنیه  چند طبقه پلکانی که در معماری اروپایی جایگاه خاصی داشت متبلور گردید. همچنین برونگرایی به عنوان گرایشی بوده که در پی یک تغییر فکری – فرهنگی و اقتصادی در این دوره خود نمایی می کند. در نهایت این تغییرات به کم ارزش شدن ارتباط الگوهای فضایی معماری ایرانی نیز منجر گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه