تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مصالح ساختمانی مناسب با اقلیم منطقه

در انتخاب مصالح ساختمانی مناسب برای هر محل، همواره بایستی به مواردی مانند موجود بودن آن در محل، اقتصادی بودن و مفید بودن و . . . توجه داشت (کسمایی، ۱٣۶٨). از طرف دیگر مصالح ساختمانی به هنگام تولید، در زمان اجرا و در طول عمر خویش حساسیت مختلفی را نسبت به شرایط مختلف از خود نشان می دهند زیرا که تحت تاثیر تغیرات شیمیایی ، فیزیکی و مکانیکی قرار می گیرند که موجب کاهش توانایی آنها در اجرای وظایف محوله می گردد. ذخیره حرارتی مصالح ساختمانی و تاخیر فاز حرارتی آنها ابزار خوبی برای طراحان اقلیمی می باشد، لذا در طراحی ساختمان بایستی عکس العمل حرارتی دیوارها و بام ها با در نظر داشتن جایگاه خورشید مد نظر قرار گرفته گردد. بایستی مقدار کسب انرژی بر روی چهار سطح ساختمان که رو به چهار جهت جغرافیایی می باشد، مناسب باشد. اگر مصالح دیوارهای خارجی قدرت ذخیره حرارتی زیادی نداشته باشند حرارت جذب شده بر روی سطوح خارجی آنها بلافاصله به داخل بنا منتقل می گردد. همچنان که بهره گیری صحیح از مصالحی که قدرت حرارتی دارند باعث کاهش قله (پیک) حرارتی می شوند (کسمایی، ۱٣٧٨). بعضی از جداره ها قدرت هدایت حرارت (شیشه ها ، سطح فلزی) بعضی تأثیر عایق حرارتی (مصالح دارای خلل هوا) و بعضی تأثیر خازن و ذخیره کننده را دارند (آجر، بتن، خشت) در مطالعه اتلاف حرارتی یک واحد مسکونی اندازه عایق و مقدار ضریب انتقال حرارت از مهمترین عوامل به شمار می طریقه. ضریب انتقال حرارت مربوط به کلیه موارد موجود در یک مقطع ساختمانی به انضمام فضاها و لایه های هوا می باشد. هر چه قدرت ضریب انتقال حرارت کمتر باشد جداره مقاومت بیشتری در برابر انتقال حرارت از خود نشان می دهد. حداقل مقاومت حرارتی مصالح جداره های خارجی با ساختمان بایستی در حدی باشد که دمای سطوح داخلی این دیواره ها بیشتر از حد قابل قبول نباشد، زیرا که دمای سطوح داخلی در ایجاد آسایش فضاهای داخلی تأثیر مهمی اعمال می کنند (ریاضی، ۱٣۶٩). با در نظر داشتن اهداف عمده طراحی اقلیمی در شهر گنبد کاووس، مهم ترین وظیفه مصالح ساختمانی در جداره های خارجی ساختمان جلوگیری از اتلاف حرارت به صورت های مختلف می باشد. در مناطق سرد هدف اصلی حفظ حرارت در داخل ساختمان می باشد و عمده ترین عامل در این مورد، مقاومت حرارتی دیوارهای جانبی ساختمان می باشد. پس در این مناطق دیوارهای جانبی ساختمان بایستی مقاومت حرارتی مناسبی داشته باشد تا از اتلاف حرارت داخلی ساختمان جلوگیری کند. مطابق با پیشنهادات معیار ماهانی در شهر گنبد کاووس بایستی از مصالح ساختمانی سنگین با ظرفیت حرارتی زیاد، با زمان تاخیر٨ ساعت در دیواره های داخلی و خارجی بهره گیری گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه