تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس جدول گروه ۲ ماهانی وضعیت حرارتی روز و شب برای تمام ماههای سال (سرد، گرم، مطبوع) مطالعه و طبقه بندی می گردد. براساس اطلاعات حرارتی بدست آمده از جدول دو ماهانی روزهای ۲ ماه از سال (آوریل و اکتبر) و شب های ۴ ماه از سال (می، ژوئن، سپتامبر و اکتبر) از وضعیت حرارتی مطلوبی برخوردارند به گونه کلی وضعیت حرارتی روز و شب ۱ ماه از سال (اکتبر) وضعیت حرارتی معتدل و مطبوع می باشد. ماههای (ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر، دسامبر) سال نیز وضعیت حرارتی روز و شب آنها و نیز شب آوریل سرد می باشد و ماههای (جولای و آگوست) وضعیت حرارتی شب و روز آنها گرم و نیز ماههای (می، ژوئن، سپتامبر) وضعیت حرارتی روز گرم می باشد. (روز ماههای آوریل و اکتبر و شب ماههای می، ژوئن، سپتامبر و اکتبر در آسایش می باشد. روز و شب ماههای ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر و دسامبر سرد، جولای و آگوست گرم می باشد. شب آوریل سرد و روز می، ژوئن و سپتامبر گرم می باشد).

بعد از مشخص شدن وضعیت حرارتی روز و شب ایستگاه مورد مطالعه و مشخص کردن راحتی یا عدم راحتی ماههای مختلف سال از لحاظ آسایش بشر، وضعیت خشکی و مرطوب بودن هر ماه از سال را مشخص نموده و نتایج حاصله را در جدول (۴– ۵) تدوین گردید.

براساس جدول وضعیت رطوبتی ماههای (می، ژوئن، جولای، آگوست، سپتامبر) از نظر رطوبتی غیر از شاخص A1 قرار می گیرند که این شاخص بیانگر وضعیتی همراه با نوسان دمای زیاد (بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد) و همچنین روز گرم و رطوبت نسبی کم (گروه رطوبتی ۱ ، ۲ ، ٣) می باشد که در این صورت وجود نوسان دما ایجاد ناراحتی می کند پس در طراحی اقلیمی ساختمان ها بایستی از مصالح با ظرفیت گرمایی متوسط به بالا بهره گیری نمود.

برای ماههای (ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر، دسامبر) شاخص A3 مشخص گردید پس شاخص شرایط سرما بر محیط حاکم می باشد و دمای روز از حداقل دمای محدوده آسایش در شاخص ماهانی پایین تر بوده، در نتیجه سرمای محیط ایجاد ناراحتی می کند و تنها راه مقابله با آن بهره گیری از انرژی در جهت گرمایش فضاهای داخل ساختمان خواهد بود به گونه کلی ماههایی از سال که وضعیت حرارتی سرد دارند از نظر شاخص خشکی غیر از گروه A3 قرار می گیرند.

برای ماه آوریل شاخص H2 مشخص گردید که این شاخص نماینده روزهای مطبوع با (گروه رطوبت نسبی ۴) می باشد که جریان هوا در داخل ساختمان مطبوع می باشد.

در مرحله نهایی تعداد ماههای را که براساس شاخص خشکی ( A) و رطوبت ( H) مشخص شدند وارد جداول پیشنهادات مقدماتی و پیشنهادات جزیی ساختمان نموده و به تجزیه و تحلیل با در نظر داشتن شاخص های حاصله می پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه