عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص­ها و نظرهای متعددی در ارتباط با تعیین ساختار سنی و تعیین مناطق سالخورده هست که به بعضی از آنها تصریح می­گردد:

1-5-2- میانه سنی

میانه سنی، سنی می باشد که نیمی از آحاد جامعه در کمتر از آن و نیمی دیگر در بیشتر از آن سن قرار گیرند. میانه سنی جمعیت­های طبیعی معمولاً بین 15 تا 40 در نوسان می باشد. این رقم در جمعیت­های جوان نزدیک 15 و در جمعیت­های سالخورده نزدیک به 40 می باشد. در بین جمعیت­های جوان میانه سنی جمعیت در سطح حداقل بوده و در جمعیت­های سالخورده به رقم حداکثر می­رسد (کاظمی­پور، 1388: 55). میانه سنی در جوامع توسعه­یافته بیش از سایر مناطق جهان می باشد و با گذشت زمان در سالهای آینده این طریقه ادامه خواهد داشت. میانه سنی در ایران در سال­های 1995 و 2005 به ترتیب 6/19 و 4/23 بوده که پایین­تر از کشورهای در حال توسعه بوده اما در سالهای آینده به دلیل تغییر ساختار سنی جمعیت، میانه سنی در ایران بیشتر از کشورهای در حال توسعه و متوسط جهانی خواهد گردید .(United Nations,2005: 31) شرایاک و سیگل جمعیتی را که میانه سنی آن زیر 20 سال باشد جوان، جمعیتی که میانه سنی آن بین 20 تا 30 سال باشد، میانسال و جمعیتی را که میانه سنی آن 30 سال یا بیشتر باشد پیر به حساب می­آورند  (سرائی، 1382: 93).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه