عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتیجه­گیری

مطابق یافته­های پژوهش، از مجموع 20 روستای مورد مطالعه، 8 روستا با ترکیب سنی سالخورده و 12 روستا با ترکیب سنی جوان شناسایی شدند. بیشتر پاسخگویان (44 درصد) در گروه سنی 50-40 و کمترین آنها (3/8 درصد) در گروه سنی 60-50 سالگی قرار داشتند که در این بین، میانگین سنی روستاهای سالخورده 71 سال و روستاهای جوان 50 سال بوده می باشد.

همچنین با در نظر داشتن مطالعات و مطالعه­های صورت گرفته، نتایج حاصل از آزمون یومان­ویتنی در شاخص­های اقتصادی – اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده و sig کمتر از 05/0،  تفاوت معناداری بین سطح توسعه اجتماعی- اقتصادی این دو گروه روستا هست. آنچنانکه میانگین بعد اجتماعی در روستاهای جوان 0736/4 و در روستاهای سالخورده 4471/2 بوده و میانگین بعد اقتصادی 9271/3 و 6445/1 به ترتیب در روستاهای جوان و سالخورده به دست آمده می باشد که نشان از تفاوت عیان این روستاها در ابعاد ذکر گردیده می­باشد؛ پس فرضیه­های پژوهش حاضر تأیید شدند. در این قسمت به مهمترین نتایج بدست آمده از یافته­های پژوهش تصریح می­گردد.

  • تقریبا نیمی از روستاهای مورد مطالعه، از ساختار سنی سالخورده برخوردار هستند؛
  • حدود دو سوم روستاهای سالخورده، فقط در دهستان میان­رخ پراکنده شده­اند؛
  • وضعیت اجتماعی- اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی سالخورده بسیار پایین­تر از روستاهای با ترکیب سنی جوان می­باشد؛ البته در بعد اقتصادی تفاوت بیشتری تا بعد اجتماعی این دو نوع روستا نظاره می­گردد. آنچنانکه تفاوت میانگین بعد اجتماعی در روستاهای جوان و سالخورده برابر 62/1 به دست آمده، در حالی که در بعد اقتصادی 28/2 به دست آمد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه