عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

– آزمون فرضیه اول

فرضیه اول پژوهش عبارت می باشد از:

بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده بخش جلگه رخ تفاوت معناداری هست.

در راستای سنجش سطح توسعه اقتصادی در روستاهای جوان و سالخورده، پس از تعیین شاخص­های مربوطه و متناسب با رتبه­ای بودن متغیر «توسعه اقتصادی» و اسمی بودن متغیر «جوان و سالخورده»، از آزمون من­ویتنی بهره گیری گردید. با در نظر داشتن جدول 12-4، مقدار من­ویتنی در شاخص اقتصادی برابر با 73 و سطح معناداری برابر با 000/0 می­باشد، در سطح اطمینان 99 درصد این فرضیه تأیید می­گردد؛ یعنی بین روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ، از نظر سطح توسعه اقتصادی تفاوت معناداری هست. پس نتیجه می­گیریم که فرض H0 یعنی فرض برابری سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده بخش جلگه رخ رد شده و فرض مخالف (H1)، یعنی تفاوت سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در جامعه نمونه تأیید گردیده می باشد. پس فرضیه اول پژوهش به اثبات می­رسد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم پژوهش عبارت می باشد از:

بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده بخش جلگه رخ تفاوت معناداری هست.

برای سنجش سطح توسعه اجتماعی در روستاهای جوان و سالخورده، پس از تعیین شاخص­های مربوطه و متناسب با رتبه­ای بودن متغیر «توسعه اجتماعی» و اسمی بودن متغیر «جوان و سالخورده»، از آزمون من­ویتنی بهره گیری گردید. با در نظر داشتن جدول 14-4، مقدار من­وینتی در شاخص اجتماعی برابر با 39 و سطح معناداری برابر با 000/0 می­باشد و همچنین با در نظر داشتن اینکه سطح معناداری کمتر از 05/0 می­باشد، در نتیجه این فرضیه نیز در سطح اطمینان 99 درصد تأیید می­گردد؛ یعنی بین روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ، از نظر سطح توسعه اجتماعی تفاوت معناداری هست. پس نتیجه می­گیریم که فرض H0 یعنی فرض برابری سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده بخش جلگه رخ رد شده و فرض مخالف (H1)، یعنی تفاوت سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در جامعه نمونه تأیید گردیده می باشد. پس فرضیه دوم پژوهش نیز به اثبات می­رسد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه