عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

پس در منطقه مورد مطالعه وضعیت اجتماعی- اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی سالخورده بسیار پایین­تر از روستاهای با ترکیب سنی جوان می­باشد؛ البته در بعد اقتصادی تفاوت بیشتری تا بعد اجتماعی بین این دو نوع روستا هست و روستاهای سالخورده در بعد اجتماعی نسبت به بعد اقتصادی عملکرد بهتری داشته­اند. لذا با نظاره این شرایط می باشد که به پیامدهای منفی پدیده سالخوردگی و بازدارندگی توسعه اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن در روستاهای سالخورده از قبیل روستای مختاری، چهار درخت، واسط، کوهی، رودخانه، و … پی می­بریم.

همچنین در راستای تحلیل سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای جوان و سالخورده در منطقه مورد مطالعه، علاوه بر مطالعه شاخص­های فوق، به تحلیل نظرات مطرح شده پاسخگویان در قالب سئوالات باز نیز پرداخته شده می باشد. این پاسخ­ها را در 6 گروه اقتصادی، اجتماعی، نهادی- اداری، طبیعی- محیطی، فردی- مهارتی و کالبدی- فضایی دسته­بندی نموده که به تبیین جدول 10-4 می­باشد.

نتایج آزمون فریدمن

این آزمون مشخص می­کند آیا مؤلفه­ای از نظر پاسخگویان تأثیرگذارتر می­باشد یا همه آن­ها از درجه اهمیت یکسانی برخوردارند (کینیر و گری، 1381: 261). بدین مقصود به عدد آزمون، درجه آزادی و سطح معناداری آزمون توجه شده می باشد که در جدول 11-4 نظاره می­گردد.

 

درآمد، بهره­برداری، برخورداری، هزینه­ها و نیازها)، 35 پاسخ با ماهیت اجتماعی، 8 پاسخ فردی- مهارتی، 6 پاسخ در ماهیت محیطی- طبیعی، 3 پاسخ کالبدی- فضایی و 2 پاسخ نهادی- اداری مشخص و با در نظر داشتن اولویت پاسخ­گویی، امتیازبندی و مورد آزمون قرار گرفته­اند. متناسب با جدول 11-4، مقدار آماره آزمون فریدمن برای پاسخ­های مربوط به اشتغال 71/361 و با سطح معناداری 000/0 درصد، پاسخ­های مرتبط با درآمد 494/344 و با سطح معناداری 000/0 درصد، این مقدار در پاسخ­های مرتبط با بهره­برداری 186/31 و سطح معناداری 000/0 درصد، در پاسخ­های برخورداری 824/12 و سطح معناداری 002/0 (نزدیک به صفر)، در پاسخ­های مرتبط با هزینه­ 82/7 و سطح معناداری 05/0 درصد و در نهایت در پاسخ­های مربوط به دسته نیازها مقدار آماره فریدمن 17/252 و سطح معناداری 000/0 درصد، برای پاسخ­های بعد اجتماعی 037/2 و با سطح معناداری 000/0، برای پاسخ­های فردی- مهارتی 032/1 و سطح معناداری 000/0 درصد، در پاسخ­های محیطی- طبیعی 549/179 و سطح معناداری 000/0 درصد، در پاسخ­های کالبدی- فضایی 777/70 و سطح معناداری 000/0 درصد و در نهایت مقدار آماره در پاسخ­های نهادی- اداری 091/13 و سطح معناداری 000/0 درصد بوده می باشد. پس در سطح اطمینان 95 درصد فرض برابری اندازه اهمیت همه مؤلفه­های اقتصادی، اجتماعی، فردی- مهارتی، محیطی، کالبدی- فضایی و نهادی- اداری از دیدگاه پاسخگویان رد می­گردد و نتیجه گرفته می­گردد که مؤلفه­های فوق با درجات متفاوتی در توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاها مؤثر می­باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه