عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیش درآمد

این فصل از دو بخش کلی تشکیل شده می باشد. بخش اول یافته­های توصیفی پژوهش شامل توصیف و تشریح پارامترهای سن، سواد، شغل و … که در 350 نمونه جامعه آماری می­باشد. در بخش دوم با بهره­گیری از روش­های آمار استنباطی به آزمون و تحلیل فرضیات و روابط بین متغیرها پرداخته و در نهایت به جمع­بندی یافته­ها پرداخته شده می باشد.

1-4- یافته­های توصیفی

در راستای شناخت بیشتر جامعه نمونه سوالاتی از قبیل سن، جنس، شغل و … طراحی و مطالعه و سپس آمار توصیفی مربوط به هر یک از متغیرهای سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ مورد مطالعه و تجزیه – تحلیل قرار می­گیرد.

1-1-4- وضعیت سنی پاسخگویان

ترکیب سنی پاسخگویان در چهار گروه 40- 20، 50- 40، 60- 50 و بالاتر از 60 سال طبقه­بندی شده می باشد. پاسخ­ها نشان می­دهد که سن 4/31 درصد در گروه اول، 44 درصد در گروه دوم، 3/8 در گروه سوم و 3/16 درصد در طبقه چهارم قرار داشته­اند که در جدول و نمودار 1-4 قابل نظاره می­باشد.

وضعیت سواد پاسخگویان

از لحاظ سواد، 4/15 درصد پاسخگویان بیسواد و 6/84 نفر درصدشان باسواد بوده­اند. از این اندازه 7/27 درصد ابتدایی، 6/26 درصد سیکل، 6/20 درصد دیپلم و 7/9 درصد بیشتر از دیپلم می­باشند؛ پس بیشترین فراوانی را در مقطع ابتدایی و کمترین فراوانی را در مقطع بالاتر از دیپلم داشته­ایم. آنچنانکه جدول و نمودار 2-4 نیز مؤید این مطلب می­باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه