عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی و پایایی ابزار پژوهش

پایایی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک می باشد. برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری و شیوه‌های مختلفی هست. مانند روش اجرای دوباره (بازآزمائی)، روش موازی (همتا)، روش تنصیف (دو نیمه کردن)، روش کودر، ‌ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ. مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده می باشد که به ضریب آلفای کرونباخ معروف می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری مانند پرسشنامه به کار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند (کلانتری، 1387: 77-76).

اعتبار و روایی این پژوهش بر اساس اعتبار محتوایی می باشد. اعتبار محتوایی یک آزمون، معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می­گردد. در این راستا برای افزایش اعتبار این پژوهش، پرسشنامه تهیه شده در اختیار تعدادی از اساتید مطلع قرار داده شده تا مطالعه نموده و نظر خود را اظهار نمایند. در این پژوهش ضریب آلفبای کرونباخ از بسته نرم­افزار SPSS  نگارش 16 محاسبه گردید. دامنه آلفبای کرونباخ می­تواند بین صفر تا یک باشد، هر چه آلفبای کرونباخ به سمت 1 میل کند روایی کار بیشتر می باشد. اگر آلفبای کرونباخ کمتر از 5/. باشد ابزار کار پژوهش فاقد پایایی می باشد؛ آلفبای کرونباخ 5/. تا 7/. پایایی متوسط و قابل قبولی را اظهار می­دارد و آلفبای کرونباخ بالاتر از 7/. پایایی ابزار پژوهش را قابل قبول معرفی می­نماید. برای پایایی پژوهش آغاز تعداد 30 پرسشنامه در سطح روستاهای نمونه توزیع گردیده و سپس بر اساس داده­های جمع آوری شده اندازه آلفبای کرونباخ هر یک از شاخص­­های پژوهش به تبیین ذیل به دست آمده می باشد که به تبیین جدول 19-3 می­باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه