تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص پن واردن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود مطالعه و تحلیل وضعیت گرمایی بافت شهری از معیار آسایش بافت بهره گیری گردید. بدین مقصود با انتقال معدل بیشینه و کمینه دمای هر ماه بر محور افقی و سرعت تند باد موجود در بافت قائم کلیه ماههای سال به ارزیابی وضعیت گرمایی گنبد با در نظر داشتن منطقه آسایش سایه و آفتاب می پردازیم. جدول شماره (۴ – ۱) اطلاعات آب و هوایی شهر گنبد کاووس را در مطالعه معیار پن واردن نشان می دهد.

 

همانطور که در جدول نظاره می گردد دمای حداکثر و حداقل و سرعت جست باد در شهر گنبد کاووس بر

حسب ماههای سال مشخص شده می باشد. و سپس این فاکتورهای اقلیمی را بر روی نمودار وضعیت بافت پیاده کرده ایم که حاصل را در نمودارهای زیر نشان داده ایم.

در فصل زمستان در آفتاب اسفند ماه خارج از منطقه آسایش بوده و ماههای دی و بهمن تا ساعت ۱٠ صبح با پوشش زمستانی به شرط وزش باد با سرعت کمتر از ۵.۱ متر بر ثانیه هوا برای عابر پیاده مطبوع و در آسایش بوده و بقیه ساعات روز خارج از منطقه آسایش قرار دارد. در شرایط سایه ماههای دی و بهمن در بعدظهر در منطقه آسایش قرار دارند و بقیه روز خارج از منطقه آسایش می باشد و اسفند ماه از صبح تا بعد ظهر به شرط پوشش مناسب فصل شرایط آسایش فراهم و بقیه روز خارج از منطقه آسایش می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه