تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته سوم جریانی به نام ” خوشاباد ” یا ” خشک باد ” می باشد که از طریق دره های جنوب شرق استان (حد فاصل آزاد شهر تا جنگل گلستان) و در جهت جنوب شرق به شمال غرب (بادهای گرم و خشک) که غالبا در فصول پاییز و زمستان می وزد. بدیهی می باشد وزش باد های غالب در سمت و جهت توسعه سکونتگاههای شهری تاثیر دارد (ساری خانی، سحر. پایان نامه دانشکده معماری پیام نور “مرکز گنبد کاووس ” ، دانشگاه پیام نور، صص ۶- ۱۲، ۱٣٨٩). این بادها و نحوه پی بردن به آنها از داده های آماری ایستگاه سینوپتیک گنبد کاووس در طی دوره آماری ۲٠ ساله (۲٠۱۲ – ۱٩٩٣) مورد مطالعه قرار گرفتند. این اطلاعات در جدول (٣ – ۱۲) و گلبادها نشان داده شده می باشد.

 

شکل (٣-۱٢) گلباد ماه دسامبر (۲٠۱۲-۱٩٩٣)

با در نظر داشتن دوره آماری مود مطالعه در گنبد ( ۲٠۱۲ – ۱٩٩٣) از نظر میانگین سرعت باد غالب، در ۶ ماه از سال سرعت آن بین (۱٠ تا ٩.۱۲) متر بر ثانیه می باشد. از نظر متوسط سرعت باد، ماههای آگوست، سپتامبر و اکتبر با ۴.۲ متر بر ثانیه کمترین، و دسامبر، ژوئن، ژانویه و مارس به ترتیب با (٨.۲ و ٩.۲) بیشترین سرعت را دارا می باشد. در جدول شماره (٣– ۱٣) اطلاعات مربوطه به باد به خوبی نشان داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه