عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه وضعیت بارش[1] در ایستگاه گنبد کاووس

بارندگی یکی از اساسی ترین و تغییر پذیرترین عناصر اقلیمی به شمار می رود، بارندگی جایگاه خاصی در برنامه ریزی و آمایش سرزمین داشته، زیرا مقدار بارندگی و خصوصیات سطحی که باران را دریافت می نمایند در نهایت بر اندازه روان آب منطقه دخالت داشته و نوسان بارندگی برخلاف درجه حرارت از یکسال به سال بعد دارای شدت زیادتری می باشد. بارندگی منطقه عموما متاثر از هسته های کم فشار باران زای مدیترانه ای و نیز به واسطه صعود جبهه ای هوای محلی می باشد به گونه کلی رژیم بارندگی در منطقه را می توان شبه مدیترانه ای در نظر گرفت، زیرا حداقل دو فصل خشک و مرطوب به معنی واقعی در آن هست اگر چه خشک ترین ماههای سال نیز گاها دارای بارندگی می باشند (سازمان آب منطقه ای استان گلستان ، ۱٣٨۵ ، ص ۲۱) شایان ذکر می باشد که نیمه شمالی شهرستان به سبب نزدیکی به صحرای قره قوم ماهیت خشک تری نسبت به جنوب آن دارد و در زمره اقالیم خشک قرار می گیرد. با در نظر داشتن داده های بارش ۲٠ ساله ایستگاه گنبد (۲٠۱۲ – ۱٩٩٣) می توان گفت که از نوسان و تغییرپذیری بالایی برخوردار می باشد. بیشترین اندازه متوسط بارندگی ماهانه در طول دوره آماری مذکور مربوطه به ماه مارس با ۶.۶٠ میلیمتر، کمترین آن در ماه ژوئن با ٣.۱۵ میلیمتر بارش می باشد. بالاترین رقم بارش نظاره شده درسال ۲٠٠٧ با ۴.۱۴٧ میلیمتر، پربارش ترین سال، وکمترین آن در سال ۲٠۱٠ با ۴.۴٣ میلیمتر خشک ترین سال می باشد و دامنه نوسان بین بالاترین و پایین ترین بارش ۱.۱٠۴ میلی متر می باشد که نشان دهنده نوسانات سالیانه بارش در منطقه می باشد. متوسط بارندگی ایستگاه گنبد در طول دوره آماری مذکور ۴۵۱ میلیمتر می باشد. بیشترین اندازه بارش ماهیانه در سال ۱٩٩۴ در ماه نوامبر به اندازه ٣.۲۲۴ میلیمتر می باشد. در جدول شماره (٣- ۵) توزیع بارندگی نشان داده شده می باشد . همان گونه که نظاره می گردد در این ایستگاه هیچ ماه بدون بارندگی وجود ندارد و ماه مارس بیشترین بارش (۶.۶٠) و ژوئن کمترین اندازه بارش (٣.۱۵) را دارا می باشد. در مطالعه رژیم فصلی ایستگاه گنبد بر روی نمودار (٣-٩) نظاره می گردد حداقل بارش رخ داده در ماههای فصل تابستان می باشد. از طرف دیگر با در نظر داشتن این که بیشترین اندازه بارش در ٣ ماه (مارس، فوریه، آوریل) از سال توزیع شده می باشد، نمودار و طریقه آن نیز در ادامه نمایش داده شده می باشد.

[1] – Prcipitation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه