عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص گیونی

جدول بیوکلیماتیک ساختمان مانند معیارهایی برای آسایش داخل بنا می باشد که اولین بار توسط گیونی در سال ۱٩۶٩ و سپس در سال ۱٩٨۱ توسط نامبرده و ملین در دانشگاه کالیفرنیا تعدیل و تکمیل گردیده می باشد. (فیض و قبادیان، ۱٣٨٠) در این روش خصوصیاتی که یک ساختمان نیاز دارد تا هوای داخلی آن تحت تاثیر شرایط اقلیمی در منطقه آسایش قرار گیرد در ارتباط با شرایط و تغییرات هوای پیرامون ساختمان مشخص گردیده می باشد. نمودار (۲– ۲) مطالعه های انجام گرفته نشان داده که جدول بیوکلیماتیک ساختمانی که اندازه سودمندی عناصر مختلف ساختمانی مفروض در شرایط اقلیمی مورد نظر را نشان می دهد مناسب ترین روش در ارتباط با اهداف مورد نظر در مطالعات زیست اقلیمی – ساختمانی می باشد. در این نمودار منطقه های متفاوتی مشخص شده که ویژگی ها و سمبل آنها در جدول شماره (۲ – ٧) مشخص شده می باشد. در این معیار آسایش بشر در داخل ساختمان با در نظر گرفتن تاثیر جداره ها به شرایط داخلی بنا و چگونگی دخالت عواملی زیرا برودت تبخیری آب، جریان هوا و ایجاد کوران در فضاهای داخلی و بهره گیری از انرژی حرارت تابش خورشید، مورد مطالعه قرار گرفته و مرز شرایطی که بعد از آن بهره گیری از وسایل گرماساز و سرماساز لازم است تعیین شده می باشد. بر طبق این معیار، محدوده آسایش برای فرد ملبس به پوشاک درون خانه و سرگرم فعالیت سبک یا استراحت حد فاصل دمای ۲۱ و ۲۵ درجه و رطوبت نسبی ۲۰ ، ٨۰ درصد می باشد در دمای پایین تر از ۲۰ درجه در صورت وجود تابش مستقیم خورشید و یا بهره گیری از مصالح مناسب آسایش تامین می گردد لیکن در دماهای پایین تر از ۱۲ تا ۱۰ درجه، ایجاد آسایش بدون بهره گیری از وسایل گرماساز میسر نیست. پس با انتقال (حداکثر درجه حرارت  + حداقل رطوبت نسبی هوا) به عنوان گرمترین شرایط حرارتی و (حداقل درجه حرارت + حداکثر رطوبت نسبی هوا) به عنوان سردترین شرایط حرارتی، بر روی جدول گیونی می توان مناسب ترین سیستم ساختمانی یا مکانیکی لازم جهت تنظیم فضاهای داخلی ساختمان در آن شرایط را تعیین نمود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه