تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های آسایش داخل بنا (بیوکلیمای ساختمان)

با در نظر داشتن اینکه بخش عمده ای از فعالیت های روزمره بشر در فضاهای محصور و بسته انجام می شود بنابراین نیاز می باشد شرایط آسایش بشر در فضاهای داخلی ساختمان نیز مورد مطالعه قرار گیرد زیرا که اندازه تاثیر شرایط اقلیمی در وضعیت حرارتی فضاهای داخلی ساختمان به خصوصیات کالبدی آن بستگی دارد به طوری که جداره های مناسب ساختمان می تواند مانع ورود بخشی از گرما یا سرما به داخل ساختمان گردد. پس برای طراحی ساختمان در بهره گیری از شرایط مطلوب اقلیمی محیط در جهت ایجاد شرایط آسایش بیشتر در فضا های داخلی تاکنون معیار ها و شاخص های گوناگونی ایجاد شده که براساس شرایط بیوکلیمایی محیط طراحی کلی برای ساخت واحد های ساختمانی ارائه می دهند که می توان به شاخص ماهانی و گیونی تصریح نمود که هرکدام روش خاص خود را دارند و از فاکتورهای اقلیمی متفاوتی بهره می گیرند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

۲-٣-۱- شاخص ماهانی

یکی از روش ها برای ارزیابی شرایط بیوکلیمایی ساختمانی محیط می باشد که معروف به جداول ماهانی که نخستین بار توسط کارل ماهانی در سال ۱٩٧۱ ارائه گردید.

روش ماهانی متشکل از چند سری جدول می باشد در جدول (٢– ۴) اطلاعات اقلیمی مانند متوسط های حداکثر و حداقل ماهانه دما و رطوبت نسبی و مقدار بارندگی هر ماه ثبت می گردد و بر این اساس حدود تغییرات و میانگین این اطلاعات مانند متوسط نوسان ماهانه دمای هوا، متوسط رطوبت نسبی و گروه رطوبتی برای هر ماه تعیین می گردد.

در جدول (٢– ٣) آغاز با در نظر داشتن متوسط سالانه دمای هوا و گروه رطوبتی هر ماه، حدود آسایش در روز و شب آن ماه به دست می آید و سپس با مقایسه متوسط حداکثر ماهانه با حدود آسایش در روز و متوسط حداقل ماهانه با حدود آسایش در شب، وضعیت حرارتی هوا در روزها و شب های هر یک از ماههای سال تعیین می گردد با در نظر داشتن وضعیت حرارتی هوا در هر ماه و اطلاعات ثبت شده در جدول (٢– ٣) نتایج جدول گروه (۲ – ۴) به صورت شاخص هایی برای کل سال ارائه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه