تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

در طراحی ساخمان و مسائل فنی آن، آسایش حرارتی بشر به موقعیتی اطلاق می گردد که بشر از نظر ذهنی و فکری در شرایط آسایش حرارتی قرار دارد بسیاری از محققین خنثی بودن حرارتی را آسایش حرارتی می نامند. در میان عناصر اقلیمی دما و رطوبت در آسایش بشر تاثیر زیادتری داشته و به همین دلیل نیز بیشتر مدل های آسایش براساس این دو عنصر یاد شده می باشند دمای هوا تأثیر عمده ای در تبادل حرارتی به شکل جابجایی دارد. رطوبت نسبی هوا در تبادل حرارتی به صورت تبخیر موثر می باشد هر چه هوا مرطوب تر باشد نسبت تعادل حرارتی به شکل تبخیر کمتر خواهد بود. در هوای اشباع (رطوبت نسبی ۱۰۰ دصد) هیچ گونه تبادل حرارتی به شکل تبخیر انجام نمی گردد. سرعت جریان هوا تاثیر مستقیمی در تبادل حرارتی به شکل جابجایی و تبخیر دارد. هر چه سرعت جریان هوا بیشتر گردد نسبت تبادل حرارتی به شکل جابجایی و تبخیر افزایش می یابد متوسط دمای سطوح دربرگیرنده محیط در تبادلات حرارتی بدن با محیط به شکل تابش اثر خواهد نمود. تحقیقات نشان داده اند که اندازه تاثیر دمای تابشی (تشعشی) سطوح در بر گیرنده بر آسایش حرارتی تا دو برابر اندازه تاثیر دمای هوا می باشد. چنانچه بدن در مجاورت سطوح سرد قرار گیرد مقدار قابل توجهی از حرارت خود را به این سطوح ساطع می نماید این اتلاف حرارت بدن احساس سرما را به دنبال خواهد داشت. همچنین در صورتی که بدن با سطوح گرمتر مواجه گردد حرارت کسب نموده و موجب احساس گرما خواهد گردید. از نظر علمی بر اصطلاحات گرما یا سرما نمی توان درجه حرارت معینی قائل گردید زیرا این مفاهیم ناشی از احساس طبیعی بشر در ارتباط با شرایط فیزیولوژیکی وی می باشد و در شرایط غالب آب و هوایی نواحی گوناگون متغییر می باشد و معمولا در مناطق سردسیر دماهای پایین تر در مناطق گرمسیر دماهای بالاتر ترجیح داده می گردد بر این اساس در کشورهای مختلف محدوده های متنوعی را برای آسایش حرارتی پیشنهاد کرده اند.

جدول (٢– ۱) محدوده حرارتی و رطوبتی پیشنهادی در جدول مزبور از ۵ درجه و رطوبت نسبی از صفر تا ۱۰۰ درصد را دربر می گیرد. محدوده دمایی در اغلب موارد بین ۱٩ تا ٢٧ درجه سانتی گراد می باشد. (حریری و فیاض، ۱٣٨۰)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه